מבזק מס מספר 995 - 

מיסוי בינלאומי  7.12.2023

כללי "זיכוי עקיף" מיטבים באמנות מס - 7.12.2023

כידוע, בהתקיים תנאי סעיף 126(ג) לפקודה, זכאי חבר בני אדם תושב ישראל ל"זיכוי עקיף".
כך, במקום להתחייב במס בשיעור של 23% על דיבידנד שהתקבל בידה, רשאית החברה הישראלית לבחור להתחייב במס בשיעור מס החברות בישראל על מלוא ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד ולקבל "זיכוי עקיף" בגין מס החברות הזר שהוטל על ההכנסה ממנה חולק דיבידנד, נוסף על הזיכוי בשל
מס שנוכה במקור (אם נוכה).

נציין שבהתאם לתזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'…)(הקלה ממיסי כפל), התשפ"ג-2023 שפורסם לאחרונה, יינתנו תנאים מקלים (מס' השכבות בגינן יינתן זיכוי עקיף יורחב ל- 4 שכבות זיכוי לעומת 2 שכבות כיום, בתנאי שההחזקה במישרין בחברה הנינה (שכבה 3) ובזו שמתחתיה (שכבה 4) היא 50% לפחות, ושההחזקה בעקיפין בחברה הנינה ובזו שמתחתיה היא 12.5% לפחות).

מנגנון מיוחד זה נכלל אף במספר אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן. בחלקן, ישנה אף הקלה בתנאי הסף הדרושים לצורך קבלת הזיכוי.

כך למשל, ישנן אמנות בהן נקבע שיעור נמוך מזה הנקוב בפקודה (25%), כגון: באמנות עם ארה"ב ועם מקסיקו – 10%, ובאמנה עם שבדיה – אין סף מינימאלי להחזקה.
אמנות המס נהנות ממעמד חקיקתי עדיף על פני הדין הפנימי הישראלי ועל כן, הוראת זיכוי מקלה תגבר על הוראת הפקודה בעניין זה.

במבזקנו מס' 970, דנו בהרחבה בסוגיות מיוחדות המתייחסות לזיכוי עקיף בגין דיבידנד המחולק מחברה תושבת ארה"ב. כאן נציין אמנה ייחודית נוספת – האמנה בין ישראל למקסיקו:

סעיף 23 לאמנה, הדן במניעת מסי כפל, קובע שבמקרה של חברה ישראלית שבבעלותה לפחות 10 אחוזים מהון של חברה שהיא תושבת מקסיקו, ושממנה החברה הישראלית מקבלת דיבידנדים, ישראל תתיר כזיכוי כנגד המס הישראלי, בנוסף לזיכוי הישיר (5% מס במקור בהתאם להוראות סע' 10 לאמנה), גם את המס המקסיקני המשתלם ע"י החברה המחלקת ביחס לרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים. ואולם, בכל מקרה ניתן יהיה לחייב במס בישראל דיבידנדים כאמור, בשיעור שאינו נמוך מ-5 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנד.
משמעות הסייג בסעיף היא ש:
ככל שהחברה הישראלית מחזיקה בחברה המקסיקנית 10% או יותר, אך פחות מ- 25% – החברה הישראלית זכאית לזיכוי עקיף רק מכוח האמנה ולא מכוח הוראות הפקודה. לכן, ככל ששולם מס חברות במקסיקו בשיעור 30%, ונוכה מס במקור בעת חלוקת הדיבידנד בשיעור 5% – על אף שהמס הכולל גבוה ממס החברות הישראלי (33.5% מס אפקטיבי), החברה הישראלית תידרש לשלם מס בישראל בשיעור 5%.

ככל שהחברה הישראלית מחזיקה בחברה המקסיקנית 25% או יותר – החברה הישראלית זכאית לזיכוי עקיף גם מכוח הוראות הפקודה וגם מכוח האמנה. לכן, החברה הישראלית לא תידרש לשלם מס בישראל, שכן הוראות האמנה אמנם גוברות על הוראות הפקודה, אך הן מושתתות על הוראות הדין הפנימי ואינן מרעות עם מצבו של הנישום.

להבהרת התמונה, נתאר מקרה נוסף: ככל שהחברה הישראלית מחזיקה בחברה המקסיקנית 10% או יותר, אך פחות מ- 25%, וככל ששולם מס חברות במקסיקו בשיעור מופחת של 10% בלבד (מכוח חוק עידוד למשל), ושנוכה מס במקור בעת חלוקת הדיבידנד בשיעור 5% – המס הכולל ששולם

במקסיקו מגיע לכדי 14.5%, והחברה הישראלית תידרש לשלם מס בישראל בשיעור 8.5% (השלמה ל- 23%).

הסעיף כולל הוראה הדדית מקבילה, אלא שזו אינה כוללת דרישת תשלום מס מינימלי אלא רק מאפשרת זיכוי עקיף בתנאי החזקה בשיעור 10% ע"י חברה מקסיקנית בחברה הישראלית מחלקת הדיבידנד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגדי אלימי, רו"ח (עו"ד) או לסאלי חדד גליבטר, רו"ח (משפטנית) ממשרדנו.

מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה