מבזק מס מספר 994 - 

הכנסות / מיסוי יחיד  30.11.2023

הטבת מס מלאה לתושבי אילת מהכנסות שהופקו "רק ברובן" באיזור אילת - 30.11.2023

ביום 15.11.2021  ניתן פס"ד בעניין רוזנברג וציקלאורי (ע"מ (ב"ש) 55671-01-21), ובו קבע ביהמ"ש חד משמעית כי אין לתת פרשנות מצמצמת להטבת המס בגין עבודת שכירים שבוצעה בפועל גם מחוץ לאילת וחבל איילות (להלן יחד – אילת), וכי יש לתן את הזיכוי ממס המלא על מלוא ההכנסות, כמופקות במלואן באילת.

עיקר העובדות הרלוונטיות

המערערים, נהגי משאיות שכירים בחברת הובלות גדולה, שעבודתם היומית הייתה יציאה מאילת,  נסיעה למפעלים בים המלח, הטענת חומרי גלם, נסיעה חזרה לאילת, ופריקת הטובין. שם הללו הוטענו בסופו של דבר ויוצאו באוניות לחו"ל.

כידוע תושב אילת, זכאי לזיכוי ממס של 10% מהכנסתו  החייבת מיגיעה אישית שנצמחת או מופקת באילת (להלן – זיכוי אילת), עד תקרה מסוימת.

מעסיקת העובדים לא העניקה להם זיכוי אילת באופן שוטף בשכרם, והדריכתם להגיש כל שנה דוח מקוצר להחזר מס, מפקיד השומה.

האחרון דרש מהם כבשגרה אישור מהמעסיקה על שיעור השתכרותם בתוך אזור אילת, קרי פילוח של שעות עבודה בתוך אילת ומחוץ לאילת.

ואמנם המעסיק העניק להם מדי שנה אישור כאמור, בו נקבע כי בממוצע 60% ויותר מעבודה בוצעה בפועל בתחומי איזור אילת. העובדים מילאו דוח מקוצר לפקיד השומה ודיווחו על חלק מהכנסות השכר שלהם כזכאיות לזיכוי אילת על פי השיעור שקבע המעסיק.

לאחר שנועצו, בקשו המערערים מרשות המיסים לבצע תיקון שומה לפי סעיף 147 (סמכות המנהל), ולהחיל זיכוי אילת על כל הכנסתם משכר.

רשות המיסים סרבה, ועל כך הערעור.

לטענת עמדת רשות המיסים, "הזכאות להטבת המס מותנית בביצוע העבודה במלואה בתחום העיר אילת ואזור חבל אילות (להלן: "האזור המוטב"), ומשבוצעה העבודה בחלקה באזור המוטב ובחלקה מחוץ לאזור המוטב, זכאותם של המערערים להטבת המס היא חלקית, בהתאם ליחס בין היקף ביצוע העבודה באזור המוטב לבין היקף ביצוע העבודה מחוץ לאזור האמור".

עיקרי הדיון, והפסק

  • לשונו של החוק מורה כי ההטבה לעובד ניתנת על עבודה שנצמחה או הופקה באילת. זאת במובחן מהטבת מס למעסיק לגביה נכתב כי היא תחול  לגבי עבודה שהתבצעה באילת.

  • סעיף 4א לפקודה הקובע כי מקום הפקת או צמיחת הכנסת עבודה הוא מקום ביצועה, נחקק הרבה אחרי חקיקת חוק אזור סחר חופשי אילת, מה גם שתכליות החוקים שונות.

  • "ככל שהטבת המס תישלל או תקטן בשל היציאה מהאזור המוטב לשם ההובלה, עלול התמריץ בדמות הזיכוי ממס להפוך לחסם מס, והעובדים, שתפקידם להוביל את הסחורה המיועדת לייצוא מנמל אילת, עלולים להעדיף עבודות אחרות על פני עבודה זו הכרוכה בשלילת ההטבה".

 ביהמ"ש קובע שלושה עקרונות, שהתקיימות חלק מהם ממצה את דרישת החוק להכנסת עבודה שנצמחה או הופקה באילת:

  • "מבחן הטפלות", מעגן את העיקרון שלפיו 'הולך הטפל אחר העיקר', וככל שהעבודה מתבצעת בתחום האזור המוטב, והיציאה "טפלה" מבחינת היקפה לעבודה באזור המוטב… הרי שיש לראות את העבודה כאילו הופקה ונצמחה במלואה בתחום האזור המוטב.

  • "מקום הביצוע של עיקר העבודה" בוחן את המקום שבו מבוצעת 'מרבית העבודה', האם באזור המוטב, אם לאו.

  • "מקום 'מרכז העבודה", המקום שמירב הזיקות מתקיימות לגביו, …המקום שלו חב הנישום את נאמנותו הכלכלית.

"בהתקיים אחד ממבחנים, כאשר 'עיקר העבודה' או 'מרכז העבודה', באזור המוטב, יש לראות את ההכנסה במלואה כאילו הופקה ונצמחה במלואה באזור המוטב, וכפועל יוצא יש להעניק את הזיכוי על מלוא ההכנסה, וזאת כדי להבטיח את תכליות חוק אזור סחר חופשי באילת ופקודת מס הכנסה כאחד".

בנוסף לקביעת ביהמ"ש בסוגיה העיקרית, סופג גם פקיד השומה ביקורת על ההתנהלות הפרוצדוראלית השומתית:

"…העקרונות הכללים העומדים בבסיס השיטה, במיוחד אלו של ניכוי המס במקור, מחייבים …הסדרים פשוטים ליישום, מבלי לחייב את המעביד, העובד (או את פקיד השומה עצמו), לבדוק בכל יום ביומו ובכל שעה ושעה היכן בוצעה עבודתו של העובד, האם באזור המוטב אם לאו.

פקידי שומה אחרים כלל אינם מיישמים מדיניות זו. לא ברור מתי אומצה פרשנות זו של פקיד השומה לסעיף 11 בחוק אזור סחר חופשי באילת, לא הוצגו לפני פסקי דין אשר דנו בעבר בסוגיה…

התוצאה של הפרשנות המצמצמת לסעיף 11 בחוק אזור סחר חופשי באילת, שבה בחר פקיד השומה, לעניין הפגיעה בעקרונות הכללים של דיני המס, בולטת בעניינם של המערערים בנקודות הבאות:

  • האפליה לכאורה לעומת מרביתם של העובדים השכירים באזור המוטב, אשר מקבלים את ההטבה במלואה גם אם במהלך עבודתם הם יוצאים מגבולות האזור המוטב;

  • הימנעות המעביד ממתן הזיכוי ממס באופן שוטף במהלך ניכוי המס במקור, המובילה לגביית מס ביתר, מבלי שפקיד השומה מתערב בכך…" ועוד כהנה וכהנה.

כל אלו אינם עולים לטעמי בקנה אחד עם העקרונות המעוגנים בפקודת מס הכנסה, והתוצאה היא סיכול קבלת ההטבה, או צמצומה בשל הצורך להזדקק לסיוע משפטי, וכן אפליה פסולה בין המערערים לבין עובדים שכירים אחרים, במשק בכלל ובעיר אילת בפרט, שאין להסכין עמה.

בשורה האחרונה:

ערעורם של המערערים נתקבל.  ביהמ"ש קובע בעצם כי סירובו של פקיד השומה להשתמש בסמכותו ולפתוח את שומותיהם של המערערים – בטל , וכי שומותיהם יתוקנו כמבוקש.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה