מבזק מס מספר 993 - 

מיסוי ישראלי  23.11.2023

חרבות ברזל – פיצוי נזק עקיף, תקנות הוראת שעה – מסלול האזור המיוחד - 23.11.2023

הפיצוי העקיף המגיע לעסק (ללא קשר למיקומו בארץ) הניזוק בעקבות מלחמת חרבות ברזל (להלן: המלחמה) עפ"י המסלול הירוק מכוח חוק תוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה-חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 (להלן: חוק הסיוע הכלכלי) מהווה למעשה מענק לעידוד המשכיות עסקית בכך שמעניק החזר חלקי  מהוצאות העסק לרבות החזר חלקי משכ"ע ששולם לעובדים בתקופה הקובעת, בכפוף לתקרת פיצוי (פירוט במבזקנו מס' 990).

לעומתו, המסלול האדום מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 (להלן- החוק)  מעניק לעסקים הנמצאים ב"יישוב ספר" (רשימה סגורה בהתאם לפרסום בחוק) פיצוי מלא ללא נוסחה וללא תקרה בגין אובדן או פגיעה ברווחי העסק בעקבות המלחמה, וזאת ע"י הגשת תביעה פרטנית המבססת את רמת הנזק, הקשר הסיבתי למלחמה ואופן חישובו.

כעת נוסף מסלול חדש – המסלול האזור המיוחד ("כתום"):

ביום 20.11.2023 פורסמו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)(חרבות ברזל) (הוראת שעה),  התשפ"ד- 2023 (להלן: תקנות הו"ש או המסלול הכתום, לפי העניין).

תקנות הו"ש למעשה נשענות על בסיס תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973 (להלן: התקנות העיקריות) אשר עליהן נוספו כמה וכמה שינויים בהגדרות והוראות שונות על מנת להתאימן למצב המלחמתי השורר בימים אלו בארץ. כן מבוצעת התאמה של אופן חישוב הנזק העקיף לעסקים השונים בהתאם לאזור הגאוגרפי עפ"י רמת החשיפה והפגיעה מהמצב הבטחוני, הן בצפון והן בדרום.

למעשה, לאור הנזקים העקיפים הרבים שנגרמים לעסקים רבים בעקבות המלחמה, בשטחים נרחבים יותר בצפון ובדרום, המחוקק מרחיב את רשימת הישובים והאזורים בהם ניזוקים יוכלו לקבל פיצויים בסכומים גבוהים יותר, המבוססים על אובדן רווחים ולא רק על החזר חלקי בגין הוצאות המזכות בכך, והכל במגבלת תקרת פיצוי.

במסגרת התוספות לתקנות הו"ש פורסמו רשימות הישובים בצפון (עד 9 ק"מ בקירוב מהגבול הצפוני – לפי רשימה פרטנית בתוספת הרביעית בהו"ש) ובדרום (עד כ – 40 ק"מ מגבול רצועת עזה – לפי רשימה פרטנית בתוספת השנייה בהו"ש) – (להלן ביחד – "האזור המיוחד") –  אשר ניזוקים שם רשאים לתבוע פיצוי בשל נזק עקיף במסלול הכתום, וזאת בהתאם ל- 3 חלופות לפי בחירתו (ובתנאי שהנזק העקיף נגרם כתוצאה מנזק המלחמה): מסלול שכר עבודה, מסלול מחזורים, ומסלול חקלאים.

נכון לעכשיו – פיצוי לנזק עקיף שאירע בתקופת הקובעת במסלול הכתום הינה בשלב זה עבור 7.10.2023 עד 31.10.2023 בלבד!!! כלומר, תקופת הזכאות הינה אוקטובר 2023, תקופה שכנראה תוארך בהתאם לנסיבות והמשך הלחימה.

יודגש כי בהו"ש לא נדרש כלל מינימום של ירידת מחזורים ביחס לתקופת הבסיס, כתנאי לזכאות לפיצוי.

מסלול שכר עבודה – לגבי ניזוק  שהוא מעסיק (שאיננו קיבוץ או "מוסד ציבורי זכאי") – פיצוי בסך 520 ₪ לכל יום היעדרות מעבודה למשרה מלאה, ששילם המעסיק לעובד בעד "יום היעדרות בשל המצב הבטחוני" (בהתאם להגדרה בסעיף)(לא נקבעה תקרה לסך המענק).  

מסלול מחזורים – ניזוק שארע לו נזק באזור המיוחד ושילם שכר לעובדיו בעד "יום היעדרות בשל המצב הבטחוני", סכום הפיצוי בגין שווי של נזק עקיף יהיה כדלקמן:

"סכום הוצאות השכר הנחסכות": סכום השכר לתקופת הזכאות "בעבור כלל העובדים שהוצאו לחל"ת, שפוטרו או שעבודתם הופסקה בדרך אחרת…", כשהוא מוכפל פי 6 או 12

למדווחים חד- חודשי – 12 * 1.25 * (שכר מדווח 10/22 פחות שכר 10/23),

למדווחים דו-חודשי  – 6 * 1.25 * (שכר מדווח 9+10/22 פחות 9+10/23).

נדגיש כי בשונה ממענקי הקורונה, לא נקבעה תקרה למשלים ההוצאה הנחסכת (בזמנו נקרא: "מקדם השתתפות בהוצאות קבועות", שהוגבל ל-30% בכל אופן), למעט שני הענפים הבאים להם נקבעה תקרה: מסחר סיטונאי/קמעונאי בדלק- עד 7.5%, קבלן כוח-אדם – עד 12%.

יצויין כי בכל מקרה וככל שתוצאת התחשיב לעייל, איננה עולה בקנה אחד עם גובה ההוצאות הנחסכות, למנהל ניתנה הסמכות לקבוע (להגדיל/להקטין) מקדם אחר.

בכל מקרה, סה"כ הפיצוי במסלול המחזורים לא יעלה על 2.5 מיליון ₪.

 

ענפים מיוחדים

"קבלן ביצוע" – כהגדרתו בחוק הסיוע הכלכלי ורק ביחס לעבודות של קבלן מבצע, ובתנאי שהנזק אירע באזור המיוחד.

הפיצוי הינו בהתאם לנוסחה שנקבעה בחוק הסיוע הכלכלי, כאשר תקופת הזכאות הינה חודש 10/2023 בלבד, והכל עד תקרה של 2.5 מיליון ₪.

חקלאים –נקבעו 2 מסלולי משנה, מותנים במיקום הנזק:

  • במידה והנזק נגרם לגידולים חקלאיים באזור המיוחד (לפי רשימה פרטנית בתוספת השנייה ו/או הרביעית לתקנות הו"ש), והניזוק שילם שכ"ע יומי לעובדו שנעדר בשל המצב הבטחוני – סכום הפיצוי יהיה – סך של 12,844 ₪ כפול מס' העובדים המועסקים בשטחים הנ"ל.

  • לגבי חקלאי שיש לו נזק לגידולים חקלאיים באזור הכולל את היישובים והאזורים המפורטים בתוספת השלישית לתקנות הו"ש (ישובים באזור הדרום בלבד בטווח של כ- 20 ק"מ מגבול עזה, לפי רשימה פרטנית)- הסכום כאמור לעיל (לפי שכר) או הנזק הממשי (לפי חישוב פרטני), עפ"י בחירתו.

בכל מקרה, סה"כ הפיצוי לחקלאי לא יעלה על 3 מיליון ₪ לתקופת הזכאות.

תביעה במסלול הכתום (בהתאם לתת המסלול שנבחר) כאמור לעיל ניתן להגיש באופן מקוון דרך אתר רשות המיסים (ניתן להגיש תביעה כאמור עד 16.3.2024 או מועד מאוחר יותר שיפורסם. במידה והתביעה או חלקה תידחה הניזוק יקבל הודעת החלטה מנומקת בכתב, עליה ניתן להגיש השגה מנומקת תוך 60 יום מקבלת ההחלטה. החלטה בהשגה תינתן לניזוק תוך 8 חודשים (במידה ולא התקבלה החלטה כאמור – ההשגה מתקבלת !!!), עליה ניתן להגיש ערר לוועדת ערר תוך 60 יום מקבל ההחלטה בהשגה. במהלך הליכי בירור התביעה, הניזוק יכול לקבל מקדמות על חשבון הפיצויים והכל בהתאם לכללים שנקבעו במסלול הירוק. סכום הפיצוי שישולם יהיה צמוד למדד בתוספת ריבית מס הכנסה כמקובל.

למשרדנו ניסיון רב בליווי עסקים בנושא פיצוי של נזק עקיף בכל המסלולים השונים והמגוונים, הן במהלך בחירת המסלול המתאים לניזוק והן במסגרת הגשת התביעה וניהול הסדרי השומה , השגה וערר הקשורים אליה וככל שנדרשים להם עד קבלת הפיצוי המיוחל.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא ולרו"ח רונית בר, ממשרדנו.  

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה