מבזק מס מספר 970 - 

מיסוי ישראלי  7.6.2023

סעיף 122 לפקודה – 10% מס שכירות למגורים – הטבה חדשה - 7.6.2023

כידוע לכל העוסקים בענייני המס, סעיף 122 לפקודה מאפשר ליחיד לשלם מס בשיעור מופחת (10%) על הכנסות דמי שכירות מדירה המשמשת למגורים בישראל. אולם, כקבוע בסעיף 122(ג) לפקודה, ללא אפשרות לנכות הוצאות שיצאו בייצור דמ"ש הנ"ל (לרבות פחת או הפחתה בשל הדירה). כמו-כן, היחיד לא יהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה משכ"ד או מהמס החל עליה. דהיינו, היחיד ישלם (עד תום החודש העוקב לסיום שנת המס) מס בשיעור 10% על מחזור ההכנסות משכ"ד למגורים כאמור לעיל.

ביום 31.5.2023 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו־2024), התשפ"ג-2023 (להלן – חוק ההסדרים) אשר במסגרתו, בין היתר, תוקן סעיף 122 לפקודת מס הכנסה וזאת כפי דברי ההסבר, כדלקמן:

" בכדי להקל בעלים שיש לו דירה יחידה שאותה הוא משכיר, כאשר באותה תקופה הוא שוכר דירת מגורים אחרת, מוצע לקבוע אפשרות לנכות מהכנסות השכירות מדירת המגורים את הוצאות השכירות שמשלם אף על פי שאלה הוצאות פרטיות אשר אינן אמורות להיות מנוכות לפי עקרונות מס ההכנסה הרגילים. ההטבה המוצעת נועדה לצורך הקלה על מי שיש לו דירה יחידה, אשר מעדיף, משיקוליו, לגור בדירת מגורים אחרת".

לאור האמור, הוסף בחוק ההסדרים הסדר חדש ומבורך בדמותו של סעיף 122(ו) לפקודה הקובע כי על אף האמור בסעיף 122(ג) לפקודה, הרי שלעניין חישוב ההכנסה החייבת מדמי השכירות מהשכרת דירת המגורים היחידה שלו בישראל רשאי היחיד לנכות לצרכי מס הוצאות פרטיות (אשר לא משמשים בייצור הכנסתו מדמ"ש) והמוגדרים בסעיף כ"דמי שכירות מוטבים" (כמפורט להלן) ששילם באותה השנה לשכירת דירת מגורים אחרת, והכל בתנאים הבאים:

  1. מדובר בהכנסות דמ"ש של היחיד מהשכרת דירתו היחידה.

יובהר כי "דירה יחידה" הינה כהגדרתה בסעיף 9(ג1ג)(4) לחוק מסמ"ק. לפיכך, יש לשים לב, כי במסגרת הגדרה זו נכללות דירות בישראל או באזור המשמשות או המיועדות למשמש למגורים, וכן דירות הנמצאות במהלך בניה !!! (שיש התחייבות מצד הקבלן/המוכר לסיים את הבנייה). יחד עם זאת, במסגרת בחינת היותו של היחיד בעל דירה יחידה לא יכללו דירות בשכירות מוגנת (שהושכרו כאמור לפני 1.1.1997) או חלקי דירות מגורים שחלקו של היחיד בהן אינו עולה על שליש (ואם התקבלו בירושה אינו עולה על 50%).

לעומת זאת, יש לציין כי במידה וליחיד דירה יחידה והינו בעל שליטה בחברה אשר מחזיקה בדירת מגורים אחת או יותר – במצב דברים כזה הנ"ל עדיין יחשב לבעל דירה יחידה בישראל לעניין סעיף 122 לפקודה.

  1. "דמי שכירות מוטבים"

    • א. דמ"ש בעד דירה בישראל ששכר המשלם למגוריו או תשלום שנתי ששולם בעד החזקת המשלם/בן-זוגו המתגורר עימו בבית אבות (כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין) או בבית חולים גריאטרי (כהגדרתו בסעיף 29ג לפקודת בריאות העם, 1940), בשנת המס.

    • ב. דמי השכירות או התשלום השנתי, לפי העניין וכאמור לעיל, לא שולמו ל"קרוב" כהגדרתו בפסקאות (1) ו-(2) בסעיף 88 לפקודה.

  2. הניכוי מוגבל לסכום תקרה – הכנסה מדמי השכירות למגורים באותה השנה או 90,000 ש"ח בשנה (קרי, 7,500 ₪ לחודש), כנמוך שבהם.

  3. תשלום שכ"ד ששילם או חלקו – לא נדרש בניכוי בחישוב הכנסתו החייבת של היחיד או אדם אחר.

יש לשם לב, שלפי נוסח ההוראה הרי שיחידים (בדר"כ, עצמאים) שעובדים מהבית ודורשים חלק יחסי מהוצאות הבית כניכוי בדוח המס שלהם (ובכללם גם הוצאות שכ"ד שמשלמים) יכול ויפסול אותם מלהנות מהקלה זו. לפיכך, פרשנות ראויה לטעמנו, יכולה להיות שרק החלק שלא נדרש בניכוי כאמור לעיל יוכל להיכנס

לחישוב הניכוי.

  1. עקרון התא המשפחתי – יראו כתשלום ששילם יחיד או כהכנסת היחיד גם תשלום או הכנסה, והכל לפי העניין, של בן זוגו ו/או ילדין (עד גיל 18) המתגוררים עימו, ואת כולם יראו כבעלים אחד. הגדרת "בן זוג" כמשמעותה בחוק מסמ"ק. למשל, לרבות ידוע/ה בציבור.

  2. תחולה – על הכנסות שכירות שהתקבלו החל מיום 1.1.2023 ואילך.

לדוגמא: משפחת לוי מת"א (בבעלותם דירת מגורים יחידה) החליטה לעבור להתגורר בחיפה. לפיכך, נאלצו להשכיר את בית מגוריהם בת"א תמורת 9,000 ₪ לחודש, ולשכור בחיפה דירת מגורים בדמ"ש חודשיים  בסך 7,000 ₪ בחודש.

במידה ויבחרו בתשלום מס עפ"י חוק הפטור (בהנחה שתקרת הפטור היא כ- 5,500 ₪ לחודש) – הרי שכ- שכ-2,000 ₪ יהיו פטורים וכ- 7,000 ₪ יהיו חייבים במס שולי (שיכול להתחיל משיעור 10%/30%, בהתאם לנסיבות). אם יבחרו במסלול סעיף 122 לפקודה (הישן) – ישלמו מס בשיעור 10% מסכום של 9,000 ₪. היינו, 900 ש"ח עבור כל חודש.

כיום, עפ"י החוק החדש, תוכל משפחת לוי לנכות את הוצאות שכ"ד שמשלמים עבור הדירה בחיפה כנגד הכנסות שכ"ד שמקבלים בגין השכרת הדירה בת"א, והכנסתם משכ"ד לעניין סעיף 122 לפקודה תהיה 2,000 ₪ בלבד לחודש החייב המס 10%. היינו, 200 ₪ בלבד עבור כל חודש.

לסיכום, החל משנת המס 2023 ואילך, יחידים המשכירים את דירתם היחידה בישראל ושוכרים דירת מגורים אחרת תחתיה לצורך מגוריהם, יוכלו לנכות משכ"ד המתקבל אצלם את הוצאות שכ"ד שמשלמים, ורק על היתרה ישלמו מס בשיעור 10% עפ"י סעיף 122 לפקודה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא, ממשרדנו.

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה