מבזק מס מספר 966 - 

מיסוי בינלאומי  10.5.2023

פטור מדיווח – האמנם? כשיחיד מוטב ועסקה בינלאומית נפגשים - 10.5.2023

כידוע, יחיד שהינו תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק ("יחיד מוטב") פטור מדיווח על הכנסותיו שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל במשך עשר שנים מהמועד בו הפך לתושב ישראל ("תקופת ההטבות"), בהתאם להוראות סעיף 134ב לפקודה.

סעיף 85א והתקנות מכוחו מסדירים את חובת הדיווח והתיעוד על עסקאות בינלאומיות כך שכיום, אופן הדיווח על עסקאות בינלאומיות נעשה באמצעות טופס 1385 (באמצעותו מדווחות עסקאות בינלאומיות עם צדדים קשורים, למעט כשמדובר ב- "שטרי הון") וטופס 1485 (באמצעותו מדווחים שטרי בון במישור הבינלאומי)(ראה מבזק מס 791).

שילוב של שני האלמנטים המתוארים מעלה עשוי להביא למצב בו הלכה למעשה, הפטור מדיווח החל על יחיד מוטב יצומצם או אף יאוין כליל.

נתאר האמור בשתי דוגמאות:

  1. יחיד מוטב מחזיק בחברה זרה לה הוא גם העניק הלוואה הנושאת ריבית. היחיד פטור ממס ומדיווח במסגרת טופס 1385 באשר להכנסות הריבית שמקורן בחברה הזרה במשך תקופת ההטבות ואף פטור מדיווח על עצם החזקתו בחברה הזרה.

במידה והיחיד המוטב מקבל משכורת מהחברה הזרה או מעניק שירותים לחברה הזרה בגינם הוא מקבל תשלום, יש לקבוע מהו חלק התשלום אשר הופק בישראל, על פי מספר ימי העסקים בהם שהה היחיד בישראל, או ייחוס כלכלי אחר.

היחיד המוטב נדרש לדווח על ההכנסה ממשכורת או מעסק שהופקה בישראל, במסגרת הדיווח השנתי המוגש למס הכנסה בישראל ולהתחייב במס בהתאם (לעניין זה ראה מבזק מספר 878). במצב זה, במסגרת טופס 1385, ידווח היחיד המוטב על הצד הקשור (קרי, ידווח בעקיפין על החברה המוחזקת על ידו) ואף יביא לידיעת רשות המיסים  על הכנסותיו ממשכורת או משירותים שמקורן מחוץ לישראל, על אף שהינו פטור מדיווח.

נציין לעניין זה את חוזרים 1/11 ו- 9/11 בדבר "הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה" בהם מציינת רשות המסים שמאחר שעולה חדש או תושב חוזר ותיק פטור בישראל מהגשת דוח לגבי הכנסותיו מחוץ לישראל עליהן הוא לא חייב במס בישראל (זאת בהתאם להוראות ס' 134ב לפקודה), ונוכח העובדה שהוא חייב במס ובדיווח בגין הכנסה מעורבת, יהא עליו לדווח כי חלוקת ההכנסה המעורבת ותוצאותיה בוצעו בהתאם לחלק שהופק בישראל, וכן להגיש את פירוט החישוב, אך רק אם יידרש לכך.

2. יחיד מוטב מחזיק בחברה זרה ובחברה תושבת ישראל. החברה הישראלית מעניקה הלוואה לחברה הזרה הנושאת ריבית. במקרה זה, חלה על החברה הישראלית חובת דיווח על ההלוואה במסגרת טופס 1385, כך שלמעשה, תדווח החברה הזרה לרשויות המס בישראל על אף שבעל מניותיה חוסה תחת הפטור מדיווח על נכסים זרים, רק בשל העסקה הבינלאומית שבין החברות. מובן שהדברים נכונים גם בנוגע למתן שירותים הניתנים על ידי החברה הישראלית לחברה הזרה.

המקרים המתוארים במבזקנו זה, מציגים כיצד לנקיטת פעולות מסוימות ולקבלת החלטות מסוימות, ישנן השלכות הן על חבות המס בישראל והן על חובות הדיווח החלות על הנישום בישראל, ולכן יש ליתן להן משקל רב בטרם ביצוען ולהיוועץ במומחה מס.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטנית) סאלי חדד גליבטר, ממשרדנו.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה