מבזק מס מספר 932 - 

מיסוי בינלאומי  28.7.2022

רומניה מגדילה את שיעור המס על דיבידנד, ומשנה את משטר המיקרו-קומפני - 28.7.2022

משקיעים הפועלים באמצעות חברות תושבות רומניה עשויים להיאלץ בקרוב לשלם מסים גבוהים יותר במקור על דיבידנדים, על פי חקיקה שפורסמה לאחרונה. חקיקה זו גם מסיימת את משטר המס המועדף לתעשיית האירוח, ועורכת שינויים במשטר המס של המיקרו-קומפני, החל משנת 2023. מאפיינים מרכזיים של החוק החדש שפורסם ב- 15 ביולי 2022, מתוארים להלן:

שינוי במשטר המיקרו-קומפני

מס בשיעור אחיד של 1% על המחזור יחול (במקום מס בשיעור 1% או 3% מס הקיים כיום, בהתאם למספר העובדים)(להרחבה בנושא משר המיקרו-קומפני הנוכחי, ראו מבזקינו מס' 686 ומס' 765).

חברות לא יהיו רשאיות עוד להחיל את משטר המיקרו-קומפני והן יהיו חייבות במס החברות הרגיל (16%) אם הן עומדות באחד מהתנאים הבאים:

מחזור גבוה מ- 500,000 אירו בשנה הקודמת (כיום – 1 מיליון אירו); יש לשים לב, שהתנאי מתייחס לשנה הקודמת, כך שהחברה תוכל ליהנות ממשטר המס המיטיב בשנה שבה המחזור היה גבוה מהתקרה, ורק בשנה שלאחר מכן היא תאבד את מעמדה.

העדר עובדים;

יותר מ- 20% מהכנסת החברה, מקורה בפעילויות ניהול וייעוץ; עד לשינוי הצפוי, פעילויות מסוג אלו לא הוחרגו, ואיפשרו ביצוע מנעד רחב של פעילויות משלח יד ומקצועות חופשיים; כעת נידרש לבחון האם רשות המס הרומנית מפרשת בצמצום או בהרחבה את הפעילויות האסורות (למשל – האם פעילות תיווך מזכה במשטר המס המיטיב?);

אחד מבעלי המניות שלה מחזיק ביותר מ- 25%, ביותר משלוש חברות הכפופות למשטר המס של מיקרו-קומפני (כולל החברה הנבדקת). במקרים כאמור, יחליט בעל המניות אילו שלוש חברות ימשיכו להחיל את משטר המיקרו-קומפקני, ואילו יהפכו לחייבות במס החברות הרגיל. כיום, ניתן לפצל את הפעילות לחברות מיקרו-קומפני רבות כדי שכל אחת בפני עצמה תעמוד בתקרת המחזור;

החברה פועלת באחד מהמגזרים הבאים: בנקאות, ביטוח, שוק ההון, הימורים ונפט וגז.

חברות מיקרו-קומפני רומניות שלא יעמדו בתנאים הנדרשים בשנת 2023, נדרשות להודיע ​​על כך לרשויות המס עד 31 במרץ 2023.

בוטלה האפשרות להחיל את משטר המס הרגיל במקום משטר המס של מיקרו-קומפני, אם לחברה הון מניות של לפחות 45,000 רון (כ- 32,000 ₪) ולפחות שני עובדים. עם זאת, עצם הבחירה להיכנס למשטר המס של מיקרו-קומפני הופכת מעתה לאופציונלית – חברות העומדות בתנאים יוכלו לבחור להחיל על עצמן את משטר המיקרו-קומפני, החל מהשנה העוקבת. חברות חדשות עשויות לבחור במשטר זה בהתקיים תנאים מסוימים. נזכיר, שפעילות של תושבי ישראל באמצעות מיקרו-קומפני (במישרין או בעקיפין), עלולה לגרום לחבות במס בישראל תחת משטר החנ"ז או החמי"ז, דווקא בשל משטר המס המיטיב, כך שיש לבחור בקפידה האם להחיל משטר אופציונאלי זה.

הכנסה מדיבידנד המתקבלת מחברות בנות תושבות האיחוד האירופי תהינה פטורה ממס, אם מתקיימים התנאים הקבועים בדירקטיבת אם-בת של האיחוד האירופי.

ניכוי מס במקור על דיבידנדים

שיעור המס המנוכה במקור על דיבידנדים המשולמים\מחולקים על ידי חברות תושבות רומניה, יוגדל מ- 5% ל- 8%. עם זאת, ניתן פטור בנסיבות מסויימות, אם, בין היתר, החברה המקבלת היא תושבת רומניה, או שהיא תושבת האיחוד האירופי והחזיקה לפחות 10% מהון המניות של החברה המחלקת לתקופה רצופה של שנה לפחות (יישום דירקטיבת אם-בת של האיחוד האירופי).

משטר מס מיוחד – תעשיית האירוח

כיום (החל משנת 2017), חל משטר מס מיוחד על חברות הפעילות בענף האירוח (כגון בתי מלון, מסעדות ברים וכו'), לפיו חלף מס החברות, משולם מס דו-שנתי בהתאם לנוסחאות ומקדמים התלויים בסוג הפעילות ה

 

השטח המסחרי שבו היא מתבצעת ומאפייני עונתיות. משטר המס המיוחד החל כיום על חברות הפעילות בענף האירוח יבוטל החל מה- 1 בינואר 2023. חברות עם פעילות

כאמור עשויות לבחור להחיל את משטר המיקרו-קומפני (בכפוף לעמידה בתנאים כמפורט לעיל).

פטור ממס חברות בביצוע השקעות מזכות

ניתן יהיה לתבוע את הפטור ממס הקיים היום על רווחים שהושקעו מחדש, גם עבור קטגוריות נוספות של נכסים, קרי נכסים המשמשים בפעילויות ייצור ועיבוד ונכסים טכנולוגיים. נכסים הנכללים בקטגוריות אלה יפורטו באמצעות חקיקה משנית, שתפורסם תוך 120 יום.

למידע נוסף ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) גדי אלימי, ממשרדנו.

 

 

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה