מבזק מס מספר 915 - 

ביטוח לאומי  10.3.2022

עבודה ביום הבחירות אינה העסקה לעניין בחינת תקופת אכשרה לצורך זכאות לדמי אבטלה - 10.3.2022

ביה"ד האזורי (ב"ל 29139-08-20) דחה ביום 1/3/2022 את תביעתו של עמוס לבן (להלן: המבוטח) לתשלום דמי אבטלה, בהיעדר תקופת אכשרה.

רקע חוקי

 • סעיף 158(1) לחוק הביטוח הלאומי קובע "מבוטח" לעניין אבטלה "תושב ישראל או תושב ארעי שמלאו לו 18 שנים… והוא עובד הזכאי לשכר שמעבידו חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו…".

 • סעיף 160 קובע כי דמי אבטלה ישתלמו למבוטח שהוא מובטל שהשלים תקופת אכשרה: 12 חודשים קלנדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים בחודש, בתוך 18 החודשים בתכוף לתאריך הקובע.

 • בתקופת הקורונה החל מחודש מרץ 2020, וכדי להקל על המבוטחים, נקבעה למי שפוטר או הוצא לחל"ת בתקופה 1/3/20 – 16/8/20 תקופת אכשרה מקוצרת: 6 חודשים במקום 12 חודשים, מתוך 18 החודשים שקדמו להגשת התביעה לדמי אבטלה.

 • בעניין עבודה ביום הבחירות, קובע סעיף 2(א)(2) לחוק מיסוי תשלומים כי :

על אף הוראות כל דין לא יראו תשלום שניתן למקבל "…כהכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי… למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה".

תמצית עובדתית והמחלוקת בין הצדדים

 • המבוטח עו"ד במקצועו, עבד כשכיר במספר מקומות עבודה, לעיתים במקביל, לרבות בחברה שבשליטתו. הוסכם כי תקופת עבודתו בחברה שבשליטתו אינה רלוונטית לעניין מניין החודשים הנבחרים לתקופת האכשרה.

 • ביום 29.3.2020 החל להתייצב בשרות התעסוקה, ולמחרת הגיש תביעה לדמי אבטלה.

 • נמצא כי עובר למועד התייצבותו נמנו לו 11 חודשי אכשרה (שנסתיימו בחודש ינואר 2020) בתקופת 18 החודשים הרלוונטיים.

 • בנוסף המבוטח עבד ביום הבחירות שהיו ביום 3.2020.

 • אף שמוסכם כאמור כי העבודה ביום הבחירות אינה מקנה חודש אכשרה, הרי טוען התובע כי משעבד באותו יום והופסקה עבודתו באותו יום, הרי יש לראות בו כמי ש"הופסקה העסקתו" בתקופת הקורונה (שהחלה כאמור מרץ 2020) ומשכך הרי הוא נדרש לתקופת אכשרה מקוצרת של 6 חודשים בלבד, ובכך הוא ודאי עומד.

 • לטענת הב"ל, סעיף 179א' לחוק הקורונה מגדיר "הפסקת העסקה" כאחד מהשניים: פיטורים או הוצאה לחל"ת. המבוטח לא פוטר ולא הוצא לחל"ת. לכן אינו נכלל בהוראות חוק זה.

פסק הדין

 • מכיוון שהכנסת המבוטח ביום הבחירות נקבעה שלא כהכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי, למעט ביטוח נפגעי עבודה, הרי מובן כי ביטוח אבטלה אינו חל לגביה.

 • לפיכך, הכנסתו זו אינה מבוטחת לעניין דמי אבטלה, וסיום עבודתו ביום הבחירות אינו "הפסקת העסקה".

 • יתרה מכך, אין מחלוקת כי סיום העבודה ביום הבחירות, המבוטח לא פוטר או הוצא לחל"ת.

 • ביה"ד לא מקבל עמדת המבוטח, שמחד גיסא מודה שיום הבחירות אינו נחשב כחודש אכשרה, ומאידך גיסא לראות בסיום העבודה כ"הפסקת העסקה".

 • תכלית החוק בעניין קיצור תקופת האכשרה בתקופת הקורונה נועדה לתת מענה סוציאלי למבוטחים שנפלטו משוק העבודה כתוצאה ממצב החירום בעקבות התפרצות נגיף הקורונה.

במקרה זה, המבוטח לא נפלט משוק העבודה. מלכתחילה עבודתו בבחירות הייתה חד יומית וקצובה.

סוף דבר, התביעה נדחתה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר חיים חיטמן ולרו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה