מבזק מס מספר 909 - 

מיסוי ישראלי  26.1.2022

חוק לעידוד השקעות הון – הקלה ב"מפעל טכנולוגי" - 26.1.2022

לאחרונה ניתנה ע"י רשות המסים החלטת מיסוי בהסכם (החלטת מיסוי 5441/22), העוסקת בסוגיית ניכוי הכנסות המועברות לאחר, במפעל טכנולוגי.

מפעל טכנולוגי מועדף נדרש לעמוד בתנאים קשיחים של הוראות סימן ב'3 לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק"). אחד מהתנאים המופיעים בסעיף 51כד'- סעיף ההגדרות, לגבי מפעל טכנולוגי מועדף, הינו קיומן של הוצאות מו"פ בשיעור של 7% לכל הפחות, ממחזור הכנסות החברה.

תנאי זה הינו דרמטי, ובשלו, פעמים רבות חברות אינן זוכות להחלת הטבות מפעל טכנולוגי.

מה בכל זאת, היא יכולה לעשות בעניין החוק? ראו בסוף המבזק.

ככל שמחזור הכנסות החברה גבוה יותר, ובהינתן שהחברה מהווה מפעל עם לפחות 6 עובדים (כאמור בהחלטת המיסוי 6003/19 ומבזק מספר 788), עדין ברוב המקרים הגידול בהיקף הוצאות המו"פ "לא מדביק את הפער" של הגידול בהכנסות ולא מגיעים בתחשיב ל 7%.

רשות המסים השכילה לאתר בעיה זו והתקינה ב- 2018 צו לעידוד השקעות הון (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי) (להלן: "הצו"), לפיו יש לנכות הכנסה טכנולוגית כהגדרתה בסעיף 51כד לחוק, הנובעת משירותי פרסום המבוססים על תוכנה המועברת מהלקוח לספק על בסיס הסכמי התקשרות למתן שירותי פרסום. כלומר בהנחה שרכישת שטח הפרסום אינה השרות הטכנולוגי אותו מספקת החברה, ושטח הפרסום נמכר back to back ללקוח, הרי שהרווח הגולמי שווה אפס, ומכאן שלא נכון לתת לגידול "רישומי" במחזור להוות חלק מבחינת עמידת החברה גופא ושירותיה הטכנולוגיים בתנאי היקף הוצאות המו"פ הנדרשות.

ולעניין החלטת המיסוי:

עובדות הבקשה

  • החברה עוסקת בפיתוח פלטפורמה טכנולוגית המוטמעת באתרי החברה, שמטרתם לחבר בין שירותים ו/או מוצרים ללקוחות פוטנציאליים, תוך שימוש בכלים שפותחו על ידי החברה )להלן: "הפלטפורמה הטכנולוגית").

  • האלגוריתם שמוטמע בפלטפורמה לומד את העדפות הגולשים וכך מציג את השירותים והמוצרים הרלבנטיים ביותר לכל משתמש קצה. באתרי החברה יש כתבות ובהן תוכן פרסומי אשר מפנה לאתרים של ספקים המפרסמים באתרי החברה. ספקי השרותים והמוצרים הינם לקוחות החברה, ובגין כל גולש המגיע מאתר החברה לאתר של לקוח החברה ומבצע רכישה, לחברה נוצרת הכנסה שנגזרת מסכום הרכישה של הגולש אצל הלקוח.

  • המעקב אחר הרכישות מבוצע באמצעות תוכנה של החברה אשר מחזירה לחברה את הנתונים לצורך חיוב הלקוח. החברה מעבירה חלק מתוך ההכנסות המתקבלות בחברה מהלקוחות לספקי שטחי הפרסום שבאמצעותם היא מקדמת את אתרי החברה.

הבקשה וההחלטה

הבקשה לאישור כי הכנסות החברה מהוות הכנסה טכנולוגית לעניין חוק העידוד, וכי ניתן להחיל בעניינה, את הצו של "ניכוי הכנסות המועברות לאחר" מסך הכנסות החברה – אושרה (בכפוף לעמידה ביתר התנאים הנדרשים).

הערות וחידודים

מתוך ניסיוננו וטיפול בחברות נוספות אשר מהוות מפעל טכנולוגי מועדף, אך מתקשות לעמוד ברף ה- 7%, ראוי לשקול להקל/ליישם התחשיב באופן מושכל במקרים נוספים, מה גם שהחוק הסמיך את שר האוצר לקבוע סוגי הכנסות שינוטרלו לצורך חישוב ממוצע המו"פ, נכון למועד זה הכנסות שנקבע שינוטרלו הן לפי הצו בלבד.

לדוגמה, במקרה בו חברה הינה מפעל טכנולוגי מועדף במשך מספר שנים, ומדווחת על בסיס מצטבר, ובשנה מסוימת עקב פרויקט ייחודי אשר יימשך מספר שנים קפצו הכנסותיה באופן ניכר, יש מקום לדעתנו, ליישם את תחשיב ה 7% על פני שנות הפרויקט הייחודי ולא לפגוע בשנת מס ספציפית.

נדגיש:

  1. ממוצע המו"פ יחושב באופן תלת שנתי, וכפי האמור בחוזר 9/2017 – שעוסק בתיקון 73 לחוק העידוד – אין חובה ששיעור הוצאות המו"פ יעמוד על 7% בכל אחת מהשנים אלא מספיק שיעמוד בשיעור האמור בחישוב ממוצע.

  2. סך הכנסות החברה אליהן מתייחס התנאי – הינו ההכנסות מפעילות עסקית, (למעט הכנסות משכירות, הכנסות מימון, תמורה ממכירת נכסים).

  3. גם בחשבונאות נקבע כי הכנסות הינן הטבות כלכליות שהישות קבלה/תקבל בעבור עצמה. סכומים שנגבו עבור צד שלישי, אינם הטבות כלכליות הזורמות לישות ואינם מגדילים את הונה העצמי, לפיכך, הם אינם נכללים בהכנסות. הנושא עולה בחברות כגון סוכנויות נסיעות, מכירות באמצעות האינטרנט, מפיצים וכו' אשר מוכרים מוצרים או שירותים באמצעות קטלוגים או במשגור. ישות אשר אינה נושאת בסיכונים הנגזרים מהבעלות על המוצרים, והכנסותיה מההפצה מתקבלות בדרך של עמלה בלבד, הינה למעשה סוכן, ולפיכך חשבונאית עליה להציג בדוח הכספי את הכנסותיה בלבד = קרי הכנסות נטו.

לסיום נציע, למה כן תהא זכאית חברה, במידה ולא עמדה בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" עקב אותו סף גבוה של 7% מו"פ מתוך סך מחזור החברה, אך עמדה ביתר תנאי חוק העידוד ?

"לא אלמן ישראל":

  1. יש מקום לשקול עמידה בתנאי "מפעל מועדף" – ככל שהכנסותיה הינן מ"משירות מבוסס תוכנה", במקרה זה שיעור המס יהיה במרכז הארץ 16% ולא 12%, ובמידה ומדובר באיזור פיתוח שיעור המס יהיה 7.5% בין אם מועדף ובין אם טכנולוגי.

  2. לפנות לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית לצורך לקבלת אישור המעיד על היותו של המפעל שבבעלותה מקדם חדשנות.

  3. הפרדה של מפעל לצורך קבלת הטבות חוק העידוד בשים לב לחוזר מס הכנסה מספר 3/2019 – שדן בנושא דגשים לעניין הפרדה או איחוד מפעלים לצורך קבלת הטבות בחוק לעידוד.

  4. שינוי מבנה לפי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה העוסק במיזוגים, העברת נכסים ופיצולים.

כמובן לשם הבנה לאילו הטבות זכאית החברה, האם עומדת בתנאים הנדרשים בחוק העידוד, ומה אפשרויותיה בעת שנים "קשות" בהן העמידה בכללים אינה דווקנית – נשמח שתפנו להתייעצות עימנו בנושא. למשרדנו ניסיון רב בתחום.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטנית) ענבל שני, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה