מבזק מס מספר 841 - 

מיסוי ישראלי  5.8.2020

הכנסות/הפסדים – זהירות!! פיקדון במט"ח - 5.8.2020

להלן סיפור "משעשע":

חברת שירותים (ישראלית) המדווחת על בסיס מזומן העניקה שירות לתושב חוץ. החברה קיבלה את שכ"ט בסך 1,000,000$ ביום 1.1.2017 לחשבון הבנק הישראלי. שער הדולר הינו 3.5 ₪, משכך החברה הכירה בהכנסה משירותים בסך 3,500,000 ₪ בשנת המס. סכום התקבול בדולרים, הופקד לפיקדון במט"ח.

ביום 31.12.2017 שער הדולר הינו 4.5 ₪, ולכן בהתאם להוראות סעיף 8ג (דיווח על בסיס מצטבר) החברה דווחה על הכנסה מהפרשי השער.

אם כן נוספו להכנסות החייבות של החברה עוד 1,000,000 ₪, כתוצאה מעליית השער.

בחלוף שנה, ביום 31.12.2018 שער הדולר ירד, והינו שוב 3.5 ₪, ולכן לחברה נוצר הפסד מירידת השער ביחס לסכום הפיקדון במט"ח שהופיע בספריה ביום 31.12.2017.

למעשה לחברה נותר אותו פיקדון בסכום עגול של 1 מיליון דולר, לא פחות ולא יותר (נניח שאין ריבית), אך בשנה הקודמת נאלצה להכיר בהכנסה חייבת של 1 מיליון ש"ח, שהתאדו להם בשנה הנוכחית.

האם ניתן יהיה לקזז את ירידת השער השנה מעליית השער בשנה קודמת?

"מובן שלא". אין קיזוזי הפסדים לאחור.

טוב, אז לפחות תוכל החברה לקזז הפסד זה, של 1 מיליון ₪ מהכנסותיה בשנים הבאות!!

ויהי היום ותחלוף שנה, ולחברה הכנסות מפעילותה העסקית, והפיקדון הדולרי נותר על כנו, ושער הדולר שוב עלה לו, וביום 31.12.2019 שערו הוא 4.5 ₪ לדולר, ושוב נצמחת הכנסה מעליית שער של 1 מיליון ₪.

ותחפוץ החברה לקזז את ההפסד מירידת השער בשנה שעברה (2018) מהכנסותיה השנה, ויאמר לה פקיד השומה:

"הפסד מועבר מהפרשי שער לקיזוז מהכנסות שוטפות השנה ?? – לא ולא !! ראה סעיף 28  לפקודה.

הפסד מועבר מהפרשי שער – לקיזוז מהכנסות מהפרשי שער השנה ? נשמע מפתה, אך גם לא תודה. מה לעשות, הפסד מועבר שלא פורש במפורש כניתן לקיזוז בשנים הבאות – לא ניתן להעבירו לשנים הבאות. מצטער, מבין אותך, אך ידי כבולות…"

ואם רוצים HAPPY END עצוב, אז בשנה הבאה, שער הדולר חזר להיות 3.5 ₪ לדולר…

אז מה היה לנו כאן? 

על פיקדון של 1 מיליון דולר, ששערו עלה ירד עלה וירד, שבתחילת הסיפור היה שווה 3.5 מיליון ₪ וגם בסוף הסיפור שווה 3.5 מיליון ₪, אך בדרך נאלצה החברה להשליש ממקורותיה האחרים, מס על 2 מיליון ₪, שכלל לא הרוויחה !!!

נודה: העלילה והתאונות שבה, אינן פרי דמיוננו, והן קורות חדשות לבקרים בידי נישומים שונים, אף כי באופן פחות קיצוני מהמתואר בסיפור האימה שלנו. אבל זו המציאות, היא קורית תדיר, רשויות המס ערות לה, וכן בתי המשפט, אבל אף אחד לא קם והלם באגרופו על השולחן וקבע: עד כאן ! היכן מס האמת ? היכן המס על התעשרות בלבד?

אנו קוראים בזאת לרשות המיסים, ובאמצעותה למחוקק, למנוע מצבים תדירים דוגמת אלה, לבטל את סעיף 8ג', עליו אבד הכלח (מה לעשות, תנודות שערי המט"ח בעשורים האחרונים, אינם חד כיווניות כמו שהיה עת חוקק הסעיף). אמנם גם בעבר נשמעו קריאות דומות מצד מלומדים שונים.

במקביל, והדבר רלוונטי כמובן לכל הללו המדווחים ממילא על בסיס צבירה – לאפשר הכרה בהכנסה בגין מט"ח שבבעלותם, רק במועד המימוש בפועל (המרתו לש"ח, או שימוש בו לרכישת טובין או שירותים).

לחילופי חילופין – להתיר קיזוז הפסדי שער אחורנית, ככל שבשנים קודמות דווח על רווח משינוי בשער המטבע.

 

בשולי הדברים

מבלי לגרוע מתוקף כל האמור לעייל, ולצמצום התקלה נמליץ לחברות (או כל מי שאינו פטור ממס בגין הפרשי שער) שברשותן מט"ח ובכוונתן להחזיקו לתקופה, שיחזיקוהו בבנק בחו"ל.

הפסד משינוי השער ככל שיצמח יוגדר כהפסד מ"הכנסה פסיבית" ויותן לקיזוז מהכנסות פסיביות אחרות באותה שנת מס או ככל שלא קוזז, יותר בקיזוז בשנים הבאות. (ראה סעיף 29(1) לפקודה).

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) בועז כהן ולרו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.   

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה