מבזק מס מספר 826 - 

מיסוי בינלאומי  23.4.2020

משבר הקורונה, הטבות ממשלת ארה"ב לתושבי ישראל שהם אזרחים אמריקאים - 23.4.2020

בתחילת חודש אפריל 2020, חתם הנשיא טראמפ על חוק ה- CARES ( Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act), שנועד לתת חבילת תמריצים מקיפה ליחידים וחברות שנפגעו עקב משבר הקורונה. להלן סיכום תמציתי של ההוראות המשפיעות על נישומים יחידים שהם תושבי ישראל, אך זכאים בכל זאת להטבות המפורטות, בשל היותם נישומים אמריקאים מכוח אזרחותם.
האמור במבזק זה הינו כללי בלבד, ואנו ממליצים לפנות למומחה מס אמריקאי על מנת לבחון מיצוי הזכויות המנויות מטה.
מענק חד פעמי – STIMULUS CHECK:
הממשלה האמריקאית תעביר מענק חד פעמי באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק אמריקאי הנקוב בדוח המס האחרון שהגיש היחיד ל- IRS (דוח לשנת 2018, או לשנת 2019 אם כבר הוגש). בהעדר ציון פרטי חשבון בנק בדוח, או בהעדר חשבון בנק אמריקאי, התשלום יבוצע באמצעות משלוח צ'ק בנקאי בדואר לביתו של היחיד.
אם הכנסות היחיד לא הגיעו לסף ההכנסות המינימלי המחייב בהגשת דוח שנתי בשנים 2018 ו- 2019, רשות המס האמריקאית תשתמש במידע מרשויות הביטוח הלאומי כדי לבחון את הזכאות למענק והיקפו.
סכום המענק הינו 1,200 דולר לנישום או 2,400 דולר לזוג, בתוספת 500 דולר לכל ילד זכאי, על פי הגדרה זהה לזו המשמשת לזיכוי מס עבור ילדים, כך שהיא חלה על ילדים מתחת לגיל 17 הסמוכים על שולחנו של הנישום. חשוב לציין כי תוספת המענק בגין ילדים לא תפגע בזיכוי בגין ילדים שהיחיד זכאי לקבל ממילא.
סכום המענק עבור ילדים לא כפוף לתנאים כלשהם. לעומת זאת, סכום המענק עבור היחיד (1,200/2,400 דולר) מותנה גובה הכנסות מרבי מכל המקורות, לרבות רווחי או הפסדי הון, בהתבסס על "השורה התחתונה" (AGI – adjusted gross income) בדוח השנתי:
75,000 דולר ליחיד או לנשוי המגיש דוח נפרד (Single and Married Filing Single);
150,000 דולר לזוג המגיש דוח מאוחד
(Married Filing Jointly);
112,500 דולר ל"בית אב"
(Head of Household).
עבור אלו העוברים את התקרה, קיים מנגנון הפחתה של 5 דולר עבור כל 100 דולר שמעבר לתקרת ההכנסות. נדגיש כי הזכאות למענק וחישוב המענק מבוצעים בהתייחס לנתונים מדוח 2018 (או 2019 אם כבר הוגש), אך גובה המענק הסופי ייקבע במסגרת ובהתבסס על הדוח לשנת 2020. יש לבחון אפשרות למימוש הפסדי הון במקרים המתאימים, בכדי לרדת מסף ההכנסות המרבי.
תשלום מקדמה בחסר כעת, יפוצה במסגרת הדוח לשנת 2020; אולם, על פי נוסח החוק נראה כי תשלום מקדמה ביתר כעת, לא יחייב את הנישום להחזיר את המענק (כולו או חלקו) במסגרת הדוח לשנת 2020.
שימו לב שוב – כל תושב או אזרח אמריקאי זכאי למענק, לרבות אזרחי ארה"ב שגרים מעבר לים.
כך, זוג ישראלים אזרחי ארה"ב המתגורר בישראל, משתכר פחות מ- 150,000 דולר וחובק חמישה ילדים, יקבל מענק חד פעמי בגובה 4,900 דולר.
זאת, באמצעות מנגנון אוטומטי וללא צורך בהגשת בקשה.
ממשלת ארה"ב כבר החלה בביצוע תשלומים אלה והבטיחה כי הם יושלמו עד ל- 31 בדצמבר 2020.
נתייחס בקצרה לחבות המס בישראל – מנגנון המענק הקבוע בחוק הוא מנגנון של מקדמה על חשבון "Refundable credit" לשנת המס 2020.
לדעתנו ולדעת עמיתים מומחי מס אמריקאי, המענק אינו מהווה הכנסה חייבת בישראל. זאת, בפרט בשל העובדה שמדובר במענק הניתן גם למי שאין לו כלל עיסוק או מקור להפקת הכנסה וללא קשר לגובה ההכנסה, ומכאן שמדובר בסיוע בעל אופי סוציאלי ולא בפיצוי ישיר בגין אובדן הכנסות.

דחיית תשלומי Self-Employment Tax לעצמאים:
נישומים עצמאים כפופים בארה"ב לתשלומים סוציאליים בגובה של 15.3% מהכנסתם החייבת כעצמאים (Self-Employment Tax); 12.4% עבור ביטוח סוציאלי ו- 2.9% עבור ביטוח בריאות. במסגרת החוק, יכולים עצמאיים לדחות תשלום של 3.1% מדמי הביטוח הסוציאלי המתייחסים לתקופה שבין 27/3/2020 ל- 31/12/2020: מחצית עד לסוף שנת 2021, ומחצית נוספת עד לסוף שנת 2022.

משיכות מתוכניות פרישה:
נישומים אמריקאים רבים נהנים מתוכניות פנסיה באמצעות המעביד או באופן פרטי, כדוגמת תוכניות IRA. ככלל, משיכה מוקדמת (לפני גיל 59.5) חייבת ב"קנס" בשיעור של 10%, בנוסף למס ההכנסה המוטל ממילא על המשיכה. במסגרת החוק, יוכל יחיד לבצע משיכה מוקדמת עד לגובה של 100,000 דולר בשנת 2020, ללא הקנס האמור, בתנאי שהמשיכה קשורה למשבר הקורונה.
כאמור, המשיכה חייבת במס, אך ניתן לפרוס אותה על פני 3 שנים קדימה אם יש בכך כדי להקטין את שיעור המס האפקטיבי. ניתן גם להחזיר את המשיכה בתוך 3 שנים כדי למנוע חיוב במס (למעשה, המרת המשיכה להלוואה בת 3 שנים מקרן הפנסיה).
לעניין זה, משיכה תסווג כקשורה למשבר הקורונה אם הנישום או בן\בת זוגו אובחנו כחולים במחלה במקרה של פיטורין, הסגר, הפחתה בשעות העבודה, או כאשר הילדים הושמו מחוץ למסגרות חינוכיות.
בנוסף, בשנת 2020, נישומים שנדרשים לבצע משיכה מינימלית מתוכנית הפרישה שלהם רשאים שלא לבצעה.
שימו לב – גם תושבי ישראל שאינם אזרחים אמריקאים אשר צברו בעבר זכויות בתוכניות פנסיה אמריקאיות יוכלו ליהנות מההוראות הנ"ל.
חוק ה- CARES כולל עוד הקלות רבות, בפרט בנושא קיזוז הפסדים לאחור, פחת מואץ וכללי מימון דק – על חלקן נרחיב במבזקינו הבאים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) גדי אלימי ולשאר חברי הצוות הבינלאומי, ממשרדנו.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה