מבזק מס מספר 669 - 

מיסוי ישראלי  22.12.2016

חקיקה – הוראת שעה: חלוקת דיבידנד מוטב – 1.1.2017-30.9.2017 - 22.12.2016

ככל הידוע לנו אישרה הכנסת ביום 21.12.2016 את הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו – 2018), התשע"ז- 2016, (להלן: "החוק").
בחוק זה נקבעו תיקונים מפליגים בענייני מיסים ובין השאר תוקנו והותקנו סעיפים בפקודת מס הכנסה "כנגד" משיכות בעלים מחברה (לרבות שימוש בנכסי החברה לטובתם האישית של בעלי מניות), "שיקוף" חברות ארנק ויחוס הכנסתן לבעלי המניות במישרין, מתן אפשרות למנהל רשות המיסים, בהתקיים תנאים מסויימים, לאלץ חלוקה כפויה של רווחי חברה שלא חולקו, מס ריבוי דירות, ועוד.
במבזק זה נתאר דווקא את "הסוכריה" שבחוק -"הדיבידנד המוטב". התייחסות פרטנית ומעמיקה לשאר התיקונים כאמור – תנתן במבזקים נוספים.

לריכוך ההתנגדות האדירה שהפגינו הלשכות המקצועיות בדיונים המקדימים וגם בוועדת הכספים, לשינוי הדרמטי שבקשה רשות המיסים לבצע בסעיף 77 המאפשר למנהל רשות המיסים, לאלץ חברה לחלק רווחיה – הוצעה במשותף ובעידודו של יו"ר ועדת הכספים ההצעה לקבוע דיבידנד מוטב כהוראת שעה.
להלן עיקריה:

 • דיבידנד שתחלק חברה לבעל מניות מהותי בה בתקופה 1.1.2017-30.9.2017 יחוייב במס בשיעור 25% בלבד!! ולא יחול עליו "מס יסף".
  להמחשה – על דיבידנד כאמור שיחולק עוד בשנת 2016 – יחול מס כולל של 32%.
  לו הדיבידנד היה מחולק בשנת 2017 ללא הוראת השעה – היה חל 33% מס !!
 • שיעור המס המוטב יחול על חלוקה דיבידנד "שמקורו ברווחים שנצברו עד 31.12.2016".
  אי לכך ראוי, לצורך מניעת מחלוקת, לדאוג "להעלאת" רווחים מחברות מוחזקות עד חברת האם שבשליטה ישירה של בעל המניות המהותי, עוד לפני תום שנת 2016 !!
 • כצעד אנטי תכנוני, ועל מנת שאותם בעלי מניות מהותיים לא יחלקו דיבידנד בשיעור מוטב ובשנים הבאות יפחיתו את משיכות המשכורת, דמי ניהול וכד' מהחברה, וכך יגרע מס מקופת המדינה, נקבע (בדומה להוראה שהיתה קיימת בהוראת השעה של שנת 2010 – דיב' 12%) כי בכל אחת מהשנים 2017-2019 לא יפחתו תקבולי בעל המניות המהותי מהחברה (שכ"ע, דמי ניהול, ה"ה / ריבית ותשלומים אחרים) מהסכום הממוצע של תקבולים אלו בשנים 2015-2016, במישרין או בעקיפין.
 • נקבע כי לא ניתן יהיה לקזז הפסדי הון (עפ"י סעיף 92(א)(4)(ב) לפקודה) מדיבידנד שחולק במסגרת הוראת שעה זו.

דיבידנד מוטב – הערות ותשומת לב:

 • הוראת השעה תחול לגבי כל חברה ולא רק על חברות ארנק או חברות מעטים, ובלבד שמדובר בבעל מניות מהותי בה.
 • הוראת השעה אינה מסייגת מצבים בהם מצוי בעל המניות ביתרת חובה בחברה כבר בשנת 2016, או אם מדובר בחברה אשר עשוי לחול עליה סעיף 77 כאמור לעיל.
 • בעקבות החקיקה בנושא יתרות החובה, יש לשקול לבצע חלוקה של יתרות החובה, ויש לבחון בנסיבות המתאימות גם חלוקה של דירות המשמשות את בעל המניות, כדיבידנד מוטב.
 • בכל מקרה נמליץ כי, ככל שבעל המניות מצוי כבר עתה ביתרת חובה, הרי שזו תפרע עוד לפני תום שנת 2016, לרבות בדרך של נטילת הלוואה בנקאית או מכל מקום אחר
 • יש לבחון כבר השלכות הוראת השעה על הסכמי שומות אשר נחתמים בימים אלו שכן בחלק מן המקרים ניתן יהיה "לחלק" את יתרת החובה בהתאם להוראת השעה ולא להגיע להסכם יקר יותר בימים אלו של סוף שנה.
  יתכן ובנסיבות חריגות גם לגבי דיבידנד שחולק בפועל בעת האחרונה ניתן יהיה לתקן הדיווח בגינו ולדחות החלוקה לתקופת הוראת השעה.
 • בעניין הסיוג האנטי תכנוני, נציין כי מניסיוננו פקיד השומה צפוי לבדוק ביסודיות עניין התקיימות תנאי ההמשך כאמור. ככל שמדובר בחברה שבנסיבותיה צפוי כבר עתה, כי תשלומי השכר או דמי הניהול וכד' לא ימשיכו בשנים הבאות להיות כפי שהיו בממוצע השנים 2015-2016, ראוי להגיש פניה לרשות המיסים כבר עתה, לתאר את הנסיבות ואת העדר תכנון המס הבלתי לגטימי, וזאת במטרה למנוע שלילת ההטבה, עקב אי עמידה בדרישות ההמשך.

דיבידנד מוטב – לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא, רו"ח אייל כרמי ורו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה