מבזק מס מספר 23 - 

מיסוי ישראלי  19.5.2003

פטור ממס לתושב חוץ על רווחי קרן נאמנות המשמשת כבטוחה לתושב ישראל - 19.5.2003

כזכור, צו מס הכנסה הפוטר ממס ריבית בגין פיקדון תושב חוץ בתאגיד בנקאי תוקן במסגרת הרפורמה, כך שבמידה והפיקדון שימש להלוואה או כבטוחה להלוואה שנתן התאגיד הבנקאי לקרובו של תושב החוץ או לחבר בני אדם שתושב החוץ בעל שליטה בו, והם תושבי ישראל, לא יחול הפטור ממס כלל.

ואולם מתברר כי "לא אלמן ישראל":

תקנות מס הכנסה (פטור ממס פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ) התשס"ג – 2003, קובעות בין השאר כי קרן נאמנות חייבת אשר יחידותיה מונפקות על פי תשקיף לתושבי חוץ בלבד, ואושרה על ידי הנציב בתנאים שקבע, תהא פטורה ממס על ריבית והפרשי שער בפיקדון במט"ח שמופקד בתאגיד בנקאי.

יחידה בקרן נאמנות, לרבות בקרן זו הינה ני"ע סחיר בבורסה, ובשל כך יחול סעיף 97(ב2) לפקודה, הקובע כי כי תושב החוץ יהיה פטור ממס רווח הון במכירת היחידה.

עולה מן האמור כי אף שעל ריבית בפיקדון תושב חוץ בתאגיד בנקאי המשמש כבטוחה להלוואה הניתנת מן התאגיד הבנקאי לקרובו של תושב החוץ, יישלל הפטור ממס, הרי שהפקדת יחידה בקרן נאמנות, המשקפת למעשה את הפיקדון (לרבות הריבית עליו), כבטוחה להלוואה כאמור, אין המגבלה חלה, והפטור ממס יחול.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה