מבזק מס מספר 1018 - 23.5.2024

מיסוי ישראלי - חרבות ברזל - הזכאות למסלולי הפיצוי השונים - מורה נבוכים

בשונה ממלחמות קודמות, מלחמת חרבות ברזל, מורכבותה, המשכיותה והשפעתה השונה על עסקים באזורים שונית ברחבי ישראל, יצרה צורך בקביעת פיצויים, שהיקפם והזכאות להם משתנה  עם הימשכות המלחמה ובהתאם להיקף הפגיעה באזורים השונים.

במבזק זה ננסה למפות את הזכאות לפיצויים בגין נזקים עקיפים בהתאם למסלולים הקיימים ואזורי הזכאות השונים בתקופות הזכאות השונות שנקבעו:

מסלול הוצאות מזכות (מסלול הסיוע הכלכלי)

בהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד – 2023:

לעוסקים ומוסדות ציבור זכאים (מפאת קוצר היריעה, לא ניכנס לדקויות – להלן – "הניזוקים") בכל רחבי מדינת ישראל, שמחזור עסקיהם בשנת הבסיס 12,000 ₪ עד 400 מיליון ₪ – זכאות לפיצוי במידה וחלה ירידה בשיעור העולה של 25%  (או מעל 12.5% למדווחים דו חודשי) במחזור העסקאות בתקופת הזכאות ביחס לתקופת הבסיס.

סכום הפיצוי נקבע בהתאם לנוסחה – לכיסוי מרכיב ההוצאות הקבועות וחלק מהוצאות השכר בתקופת הזכאות.

תקופות הזכאות:

אוקטובר 2023 – המועד האחרון להגשה (19.5.2024) חלף.

נובמבר דצמבר 2023 – המועד האחרון להגשה הינו 15.6.2024 ולעוסק המדווח בבסיס מזומן ולקבלן מבצע המדווח חד חודשי, המועד האחרון להגשת תביעה לפיצוי הינו 15.7.2024.

יובהר כי  תמה האפשרות לקבלת פיצוי לתקופות נוספות מסלול זה, למעט לגבי ניזוקים בישובים או אזורים מסויימים שהוגדרו במפורש (ראו בהמשך מבזק זה).

מסלול מחזורים בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(חרבות ברזל)(הוראת שעה), התשפ"ד – 2023 (להלן – "התקנות")

המסלול מעניק פיצוי מוגדל לאזורים שנפגעו מהלחימה באופן ממושך (ראו מבזק מס מס' 993 מיום 23.11.2023).

חישוב הפיצוי מבוסס על נוסחה המחשבת את הפסד הרווחים בגין הירידה במחזור הפעילות בתקופת הזכאות, ביחס לתקופת הבסיס.

לא נדרש שיעור ירידה מינימלי כמו במסלול הסיוע. הזכאות לקבלת פיצוי במסלול זה והנוסחה לחישוב הפיצוי משתנה בהתאם לתקופה ולפי האזור:

לניזוקים ב"אזור מיוחד" כלומר שמקום עסקם ביישובים ואזורים המפורטים בתוספת השנייה או בתוספת הרביעית לתקנות:

פיצוי בגין תקופת הזכאות אוקטובר 2023: חישוב לפי נוסחת הפרש המחזורים מוכפל במשלים ההוצאת הנחסכת. תקרה – 2.5 מיליון ₪. מועד אחרון להגשה – 19.6.2024.

הפיצוי לתקופת הזכאות נובמבר – דצמבר 2023, נקבע כבר לפי התקנות הבאות:

מסלול מחזורים בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה) (תיקון מספר 2), התשפ"ד – 2023 (להלן- "תקנות נובמבר דצמבר"):

תקנות נובמבר דצמבר מבחינות בין ניזוקים ב"אזור המיוחד" לבין ניזוקים שמקום עסקם ב"אזור שנפגע בחודש דצמבר".

לניזוקים ב"אזור המיוחד" ושאינם נכללים ב"אזור שנפגע בחודש דצמבר"- כלומר, שמקום עסקם ביישובים ואזורים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות, בלבד): נקבע פיצוי בגין תקופת זכאות נובמבר דצמבר 2023, כך:

חישוב הפיצוי הינו לפי נוסחת הפרש המחזורים (חודשים נובמבר דצמבר 2023 ביחס לתקופה המקבילה בשנה קודמת) מוכפל במשלים ההוצאת הנחסכת ומוכפל ב- 75%.

התקרה 2.5 מיליון ₪ + תקרת הפיצוי במסלול הסיוע. מועד אחרון להגשה- 15.7.2024.

אם הניזוק מדווח לפי בסיס מזומן (דו חודשי) – נוסחת הפיצוי לפי הפרש המחזורים, מוכפל במשלים ההוצאת הנחסכת ומוכפל ב- 25%.

התקרה – תקרת הפיצוי במסלול הסיוע. מועד אחרון להגשה – 15.7.2024.

לניזוקים באזור המוגדר כ"אזור שנפגע בחודש דצמבר"- יישובים ואזורים המפורטים בתוספת הרביעית (ישובים בצפון בלבד) לתקנות וכן ישובים (בדרום ובצפון) שפונו (ייתכן והרשימה המצורפת אינה מלאה) לפי החלטות הממשלה: נקבע פיצוי בגין תקופת זכאות נובמבר דצמבר 2023 כך:

החישוב לפי נוסחת הפרש המחזורים (עבור חודשיים, כנ"ל) מוכפל במשלים ההוצאת הנחסכת (ללא כל הכפלה במקדם נוסף).

התקרה 5 מיליון ₪. מועד אחרון להגשה- 15.7.2024.

אם הניזוק מדווח לפי בסיס מזומן (דו חודשי) – נוסחת הפיצוי לפי הפרש המחזורים מוכפל במשלים ההוצאת הנחסכת ומוכפל ב- 50%.

התקרה- 2.5 מיליון ₪. מועד אחרון להגשה- 15.7.2024.

הפיצוי לתקופת הזכאות ינואר – פברואר 2024, נקבע לפי התקנות הבאות:

מסלול מחזורים בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(חרבות ברזל)(הוראת שעה) (תיקון מספר 3), התשפ"ד- 2023 (להלן – "תקנות ינואר פברואר 2024")

לניזוקים בישובי אזור קו העימות בצפון, מס' ישובים נוספים באזור התגוננות בגליל העליון (פורטו בתוספת חמישית) וכן ישובים (בדרום ובצפון) שפונו לפי החלטות הממשלה, נקבע פיצוי בגין תקופת זכאות ינואר פברואר 2024 כך:

חישוב הפיצוי לפי נוסחת הפרש המחזורים (ינואר פברואר 2024 לעומת ינואר פברואר 2023) מוכפל במשלים ההוצאת הנחסכת. (כחריג: לגבי מי שמדווח בבסיס מזומן חד חודשית – תקופת ההשוואה היא פברואר – מרץ 2024, מול פברואר – מרץ 2023)

התקרה 5 מיליון ₪. מועד אחרון להגשה 7.9.2024.

הרחבות והבהרות של רשות המיסים וחיקוקים נוספים לגבי תקופת ינואר-פברואר 2024

נציין כי ביום 2.4.2024 פרסמה רשות המיסים הרחבות למתווה הפיצויים לינואר פברואר, והוסיפה כי עבור חודשים אלו:

  1. עסקים בישובים: יאנוח ג'ת, כיסרע סמייא ובית ג'אן יהיו זכאים למענק במסלול ההוצאות המזכות.

  2. כלל יישובי רמת הגולן, העוסקים בענפי התיירות והחקלאות יהיו זכאים לפיצוי מלא במסלול האדום ואילו עסקים אחרים באזור, יהיו זכאים לפיצוי במסלול הוצאות מזכות.

ביום 16.4.2024 פרסמה רשות המיסים כי:

 עסקים בעיר אילת ובמועצה האזורית תמר וכן עסקים בישובים שהוגדרו בתקנות נובמבר דצמבר כ"אזור שנפגע בחודש דצמבר", יוכלו לתבוע פיצוי בגין נזקים שנגרמו להם בחודשים ינואר פברואר 2024, לפי נוסחאות מסלול ההוצאות המזכות.

ביום 16.5.2024 פורסמה טיוטת תקנות חדשות בהן נדונה הארכת התקנות הקיימות לתקופה הזכאות מרץ אפריל 2024:

בהתאם לתקנות המתגבשות, ניזוקים בישובי אזור קו העימות בצפון וכן מס' ישובים נוספים באזור התגוננות בגליל העליון, המפורטים בתוספת החמישית וכן ישובים (בדרום ובצפון) שפונו לפי החלטות הממשלה, יהיו זכאים לפיצוי גם בגין תקופה זו.

בשולי הדברים

נציין כי במקביל למסלול הסיוע ולמסלול המחזורים, קיימים מסלול השכר והמסלול הייעודי לחקלאים וכן התייחסות לקבלני ביצוע. נבהיר, כי ביחס לקבלני ביצוע, הפיצוי מחושב בהתאם לנוסחאות מסלול הסיוע, עם התאמת התקרות לתקופת הזכאות הנמדדת.

כמו כן נחזור ונזכיר כי כל חשוב לציין, כי ניזוקים שמקום עסקם ב"ישוב ספר", רשאים לתבוע פיצויים על פי הנזק הממשי (נזק עקיף) שנגרם להם ב"מסלול האדום", והם אינם כפופים לקביעת הזכאות בתקנות שהוזכרו לעיל, הכל בתנאי שיוכיחו הפסקת פעילות מינימלית וקשר סיבתי למלחמה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח רונית בר, ממשרדנו.

 

מיסוי בינלאומי - הזדמנות אחרונה להסדרה ?

ביום שלישי האחרון הצהיר מנהל רשות המיסים, שי אהרונוביץ', בכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה כי בשבועות הקרובים צפוי להתפרסם נוהל גילוי מרצון חדש (להלן: "הנוהל החדש"), זאת, לאחר שבתחילת השבוע התקבל אישור מהיועצת המשפטית לממשלה לפרסומו של הנוהל החדש.

כזכור, בעבר פרסמה רשות המיסים מספר נהלי גילוי מרצון כאשר האחרון שבהם הסתיים בתום שנת 2019. כעת, במסגרת מאמצי המדינה להגדיל את הכנסותיה בשל הגרעון הצפוי כתוצאה מהלחמה המתנהלת, הנוהל החדש צפוי להתפרסם במטרה להגדיל באופן משמעותי את הכנסות המדינה מגביית מיסים במסגרת הנוהל החדש ובשנים שלאחר מכן.

משמעותו העיקרית של נוהל גילוי מרצון הינה מתן חסינות מפני נקיטת הליכים פליליים למי שלא דיווח על הכנסות ו\או נכסים בבעלותו, כמו גם לרוב, מתן הקלות בקנסות בגין היעדר הדיווח.

הנוהל החדש צפוי להימשך עד לסוף שנת 2025 ובדומה לנוהל גילוי מרצון האחרון בשנת 2019, צפוי שלא יתאפשר לבצעו באמצעות פנייה אנונימית אלא יהיה גלוי כבר ממועד הגשת הפנייה במסגרתו לרשות המיסים.

לדבריו של מנהל רשות המיסים, הנוהל החדש יהיה האחרון בהחלט שתפרסם רשות המיסים. לכן, הוא מהווה הזדמנות אחרונה להסדרת הון בלתי מדווח תוך קבלת הגנה מפני הליך פלילי.

אמנם הנוהל החדש טרם פורסם, אך ידוע כי בין היתר הוא ייועד למחזיקי מטבעות קריפטוגרפים שעד כה התקשו להכניס את רווחיהם למערכת הבנקאית, בשל הקושי להתחקות אחר מקור הכספים ולוודא שמקורם אינו בהלבנת הון או בכספי טרור.

כתוצאה מכך, נפגעו גם דיווחי המחזיקים לרשות המיסים בישראל בגין רווחים הנובעים ממימוש מטבעות אלו.

אהרונוביץ' אמר כי הנוהל החדש מיועד בראש ובראשונה למחזיקי הקריפטו, שהיו במצב לא פשוט בשנים האחרונות בנושא הגילוי. יחד עם הנוהל של בנק ישראל, יתאפשר למחזיקי הקריפטו לפנות לגילוי מרצון, בתקווה כי אלו ישלמו סכומי מס נכבדים למדינת ישראל בשנה וחצי הקרובות.

יצוין כי בסוף חודש דצמבר 2023 התפרסמה הוראת שעה המתירה קבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר. הוראת השעה היוותה סנונית ראשונה להסדרת תחום הקריפטו וככל הנראה תוארך בד בבד עם הנוהל החדש. ההוראה מאפשרת למחזיקי מטבעות קריפטוגרפים לשלם מס ישירות לרשות המסים, גם בגין כספים שהמערכת הבנקאית סירבה לקבל, ישירות לרשות המסים (ראה מבזק מספר 999).

נדגיש כי הנוהל החדש לא מיועד רק למחזיקי מטבעות קריפטוגרפים: גם בעלי הון המחזיקים אותו במוסדות פיננסיים ואחרים מחוץ לישראל ומעולם לא דיווחו על הכנסותיהם ועל הונם, יכולים להסדיר את הונם במסגרת הנוהל החדש.

נזכיר כי החל מיוני 2019, במסגרת תקנות ה- CRS האירופאי וה- FATCA האמריקאי, משתתפת ישראל בחילופי מידע עם מדינות רבות בעולם. במסגרת חילופי המידע מקבלת רשות המיסים בישראל מידע על תושבי ישראל המחזיקים בחשבונות בנק מחוץ לישראל (ראה מבזקים מספר 807, 895 ו-923). קבלת מידע זה מאפשר לרשות המיסים להגיע לתושבי ישראל שאינם מדווחים על הכנסותיהם לרשויות המס בישראל ולפעול כנגדם במסגרת ההליכים האזרחיים והפליליים הקבועים בדין.

פרסום הנוהל החדש מהווה הזדמנות, אחרונה ככל הנראה, לדיווח על הכנסות או נכסים שלא דווחו בידי יחידים, נאמנויות, בני משפחה וכד' תוך מתן הגנה מפני קיום הליך פלילי ולכן, מומלץ לנצל הזדמנות זו. השפעה מהותית ישירה כתוצאה מהסדרת ההון במסגרת הנוהל החדש הצפוי, היא על האפשרות לבעל ההון להתנהל עם כספים מוסדרים אלו גם במערכת הבנקאית, אשר הקשיחה עמדותיה בשנים האחרונות.

 

למשרדנו ניסיון רב בהסדרת נכסים ופעילות בתחום הקריפטו בפרט ובנכסים שטרם דווחו בכלל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטנית) סאלי גליבטר לרו"ח (עו"ד) גדי אלימי ולרו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא, ממשרדנו.  

 

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה