מבזק מס מספר 1014 - 

מיסוי ישראלי  18.4.2024

מיזוגים פיצולים – מיזוג לשלד בורסאי - 18.4.2024

כחלק ממדיניותה של רשות המסים לאפשר שינויי מבנה בעלי תכלית עסקית, הגם שחלק מן התנאים הטכניים עשויים להתפרש כלא מתקיימים, פרסמה רשות המסים, ביום 6.3.2024 תמצית החלטת מיסוי 4821/24 בעניין – "מיזוג חברות בדרך של החלפת מניות בהתאם לסעיף 103כ לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן: "הפקודה") – החלטת מיסוי בהסכם".

קצת רקע על מיזוגים לפני תוכן ההחלטה:

מיזוג סטטוטורי – "העברת כל הנכסים והתחייבויות של חברה או של מספר חברות (המעבירה) לחברה אחרת (קולטת), וחיסול החברה המעבירה ללא פירוק, בהתאם לצו מיזוג או בהתאם לפרק הראשון בחלק השמיני בחוק החברות".

בהתאם לתנאים והוראות סעיף 103 לפקודה, הסעיף מעניק פטור ממס (דחית מס) על:

  • מכירת הזכויות בחברה המעבירה.

  • מכירת הנכסים / התחייבויות של החברה המעבירה.

מיזוג בדרך של החלפת מניות – מיזוג בו מועברות מניות של חברה (נעברת) בתמורה להקצאת מניות בחברה אחרת.

בהתאם לתנאים והוראות סעיף 103כ לפקודה, הסעיף מעניק פטור ממס (דחית מס) על מכירת הזכויות של החברה הנעברת.

שניים מבין התנאים לקבלת הפטור הן לעניין מיזוג סטטוטורי והן לעניין מיזוג בדרך של החלפת מניות הוא תכלית עסקית וסינרגיה בין החברות המתמזגות והמשך הפעילות הכלכלית בחברה הקולטת:

103ג(1)(א) – "החברות מבקשות להתמזג לתכלית עסקית וכלכלית כאשר המטרה העיקרית של המיזוג הינה לאפשר ניהול ותפעול מאוחד של פעילותן".

103ג(3) – "בחברה הקולטת נמשכת, בתקופה הנדרשת, הפעילות הכלכלית העיקרית…."

רקע תמציתי להחלטת המיסוי 4821/24:

  1. חברה א' (הנעברת) וחברה ב' (הנעברת) הינן חברות פרטיות, תושבות ישראל בעלות פעילות ממשית מתמשכת המניבות הכנסות בהתאם להוראות סעיף 2(1) לפקודה.

  2. פעילותה העסקית של חברה ב' סינרגטית וחופפת לפעילותה העסקית של חברה א'.

  3. חברה ג' (הקולטת) הינה חברה ציבורית תושבת ישראל אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א, לה אין פעילות עסקית, נכסים או התחייבויות, והיא נחשבת כ"שלד בורסאי".

 

הבקשה:

לאשר כי מיזוג בדרך של החלפת מניות, כך שכלל הזכויות בחברה א' (הנעברת) וכלל הזכויות בחברה ב' (הנעברת), תועברנה לידי חברה ג (הקולטת), וזאת בתמורה להקצאת מניות בלבד בחברה הקולטת, כך שלאחר המיזוג, תחזיק החברה הקולטת במלוא הון המניות של חברה א' ו-ב', תהא פטורה ממס בהתאם לסעיפי 103כ ו – 103ג לפקודה.

רשות המיסים אישרה בקשה זו, על אף שלחברה ג' (הקולטת) אין פעילות עסקית וסינרגיה עם חברה א ו – ב'. מהטעם כי בין חברה א' וחברה ב' מתקיימת פעילות עסקית וסינרגיה ומהטעם הכלכלי כי חברה ג' הינה שלד בורסאי ובכך תקיים הטעם המסחרי של רישום למסחר למעשה של החברות הנעברות.

מאחר ובהחלטה נמחקו כלל הפסדי חברה ג' הרי שגם לא נוצר מכך יתרון מיסויי.

לסיכום, רשות המיסים ממשיכה את מדיניותה כפי שפורסמה גם בעבר בהחלטת מיסוי 7368/15 ואשר הרחבנו בעניינה במסגרת מבזק מס 625.

למשרדנו ניסיון עשיר בתחום שינויי מבנה מיזוגים ורכישות ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח ישי כהן (משפטן) ולרו"ח (משפטן) בועז כהן, ממשרדנו.

 

 

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה