מבזק מס מספר 1006 - 22.2.2024

מיסוי ישראלי - התרת הוצאות פחת בעסק בתקופת מלחמה

עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל מפעלים ועסקים רבים צמצמו ואף השביתו את פעילותם שלא מרצון. כידוע בדין הישראלי נישום משלם מס על הכנסתו החייבת (הכנסה לאחר הניכויים (הוצאות), הקיזוזים (הפסדים) והפטורים).

אחת מההוצאות המוכרות לצרכי מס בהתאם לסעיף 17(8) ו- 21(א) לפקודה הינה הוצאת הפחת – בגובה עלות הנכס כפול שיעור הפחת (אחוז) שהמחוקק קבע בתקנות מס הכנסה (פחת), 1941.

התנאי להתרת הוצ' הפחת כמו לכל הוצאה בכלל, כי מדובר בהוצאה אשר הוצאה לשם יצור ההכנסה בהתאם לסעיף 17 רישא לפקודה.

לאחרונה אנו נתקלים שוב ושוב בשאלות מצד רואי החשבון, האם ניתן להתיר בניכוי הוצאת פחת מקום בו המפעל / העסק הושבת לתקופה מוגבלת אגב המלחמה?

ראשית, לטובת התשובה לשאלה זו נזכיר את הקביעה בהלכת צמר פלדה הוותיקה (ע"א 158/57), "אין פשר הדבר שהנכס צריך להימצא בשימוש פעיל במשך כל התקופה.

אין לקבוע מסמרות לגבי היקף השימוש, מידתו ושיעורו… מותר לנכות פחת על מכונות שאין משתמשים בהן זמנית, כל עוד הן נמצאות BONA FIDE במערכת היצור.

אך ברור גם שבהעדר שימוש כלשהוא אין להתיר ניכוי…"

ובמילים פשוטות ובפרקטיקה המקובלת, מקום בו המכונה מושבתת שלא מתוך שיקולים כלכלים של עסקי הנישום אלא מנסיבות חיצוניות שנכפו עליו, ניתן להמשיך ולהתיר את הוצאת הפחת.

ולעניין התרת הוצאות פחת מואץ:

 1. בהתאם לסעיף 4 לתקנות מס הכנסה (פחת), 1941 (להלן: "תקנות הפחת") נקבעה סמכות מיוחדת לפקיד השומה להתיר פחת מוגדל במקרה של בליה משמעותית מחמת עבודה במשמרות נוספות.

 2. בהתאם לסעיף 43 לחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט 1959 נקבעה סמכות לפקיד שומה להתיר פחת בשיעור 250% ממכסת תקנות הפחת. מתן שיעור הפחת המואץ מותנה ונובע מבלאי בלתי רגיל של הנכס בשל משמרות נוספות או תנאים קשים ביותר.

 3. בהתאם לסעיפים 2(א)(7) ו- 2(ב)(2) לתקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), התשמ"ו -1986 (להלן: "תקנות 1986") ניתן פחת מוגבר לציוד בבעלותה של חברה תעשייתית המשמש במפעל תעשייתי ומופעל במשרות.

סעיף 2(א)(7) "ציוד בבעלותה של חברה תעשייתית, המשמש במפעל תעשייתי-

 • אם הציוד מופעל במשמרת אחת 15 [20].

 • אם הציוד מופעל בשתי משמרות 18 [30].

 • אם הציוד מופעל בשלוש משמרות 22 [40]".

 

סעיף (2)(ב)(2) " פחת בשיטת היתרה הפוחתת יחושב מדי שנת מס, בשיעור מיתרת המחיר המקורי של הציוד כפי שנקבע לתחילת אותה שנת מס או למועד רכישת הציוד – לפי המאוחר, כמפורט להלן:

 • אם הציוד מופעל במשמרת אחת – 20% [30] לשנה בכל אחת מ-6  [4] השנים הראשונות וכל היתרה בשנה השביעית [החמישית];

 • אם הציוד מופעל בשתי משמרות – 24% [40] לשנה בכל אחת מ-5 [3] השנים הראשונות וכל היתרה בשנה השישית [החמישית];

 • אם הציוד מופעל בשלוש משמרות – 30% [50] לשנה בכל אחת מ- 4 [2] השנים הראשונות וכל היתרה בשנה החמישית [השלישית];

 

חוזר מ"ה מס' 4/2015 בעניין פרשנות הוראות הפחת המוגבר בתקנות 1986 קובע כי,

 1. קיים שוני בין סעיף 43 לחוק לעידוד השקעות הון ותקנות הפחת לתקנות 1986, "מהשוואת ‏סעיף ‏92 לחוק ‏לעידוד ‏השקעות ‏הון ‏ותקנות‏ הפחת ‏לתקנות ‏1986 עולה‏ אפוא ‏כי ‏בתקנות 1986 לא ‏קבוע ‏תנאי ‏דומה, וכן ‏אין ‏דרישה ‏או ‏אזכור ‏לבלאי‏ המכונות ‏שהוא ‏מוגבר ‏מהרגיל ‏בשל‏ משמרות".

 2. "הבדלים אלו ‏בנוסחן ‏של‏ הוראות ‏שעוסקות ‏באותו ‏היבט‏ – הפחת‏ – ובמיוחד ‏נוכח היות ‏הוראות ‏תקנות 1986 הוראות ‏מאוחרות ‏לתקנות ‏הפחת ‏ולחוק ‏לעידוד‏ השקעות ‏הון, ‏מעידים ‏שכוונת ‏המחוקק בתקנות 1986 הינה‏ שלא ‏להתנות ‏את השיעורים ‏המוגברים ‏שקבע ‏בבלאי ‏בלתי ‏רגיל. ‏אילו ‏רצה ‏המחוקק ‏לתת ‏את ‏הטבת הפחת ‏המואץ ‏בשל ‏השימוש ‏המוגבר ‏בציוד (בעניין תקנות 1986),‏ היה ‏מציין ‏זאת ‏במפורש בדומה‏ לסעיף ‏43 לחוק ‏לעידוד ‏השקעות ‏הון ‏ולתקנות הפחת.

 3. "בתקנות 1986 להבדיל ‏מסעיף 43 לחוק ‏לעידוד ‏השקעות ‏הון ‏ומתקנות ‏הפחת, ‏הפחת‏ ניתן ‏ללא ‏תנאי ‏לאישור ‏פקיד ‏השומה (לבליה ‏מיוחדת). ‏שוני ‏כאמור ‏מחזק ‏את‏ הפרשנות ‏כי ‏בתקנות 1986 אין ‏דרישה ‏להוכיח בליה ‏מיוחדת ‏זו. ‏ההטבה ‏ניתנת ‏לכל‏ מפעל ‏תעשייתי ‏באשר ‏לציוד ‏המופעל ‏במשמרות"

 4. "…(בעניין תקנות 1986) הפחת ‏שנקבע ‏בתקנות‏ אלו ‏לא ‏נועד ‏להתאים ‏בהכרח ‏לפחת ‏הכלכלי ‏של ‏הנכס, ‏אלא ‏נועד ‏להיטיב ‏עם‏ המפעלים ‏התעשייתיים ‏בדרך‏ של‏ תמריץ ‏זה".

 

מציטוטים אלו מתוך החוזר נראה כי במפעלים תעשייתים העובדים במספר משמרות ניתן להכיר בשיעורי הפחת המואץ וזאת ללא תלות בקיום בלאי יוצא מהרגיל.

לדעתנו, בהתאם להלכת צמר פלדה והמסקנה העולה מהחוזר האמור לעיל, לצורך תקנות 1986 מקום בו מפעל תעשייתי אשר לפני המלחמה ייצר בשלוש משמרות ביממה, ואגב המלחמה ירד באופן זמני לייצר במשמרת אחת או שתיים ביממה, ניתן לדרוש את שיעור הפחת כפי שהיו לפני המלחמה בהתאם לסעיפי 2(א)(7)/ 2(ב)(2).

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) בועז כהן, ממשרדנו.

מיסוי בינלאומי - מיהו ה- UBO - דרישה לדיווח על בעל המניות האולטימטיבי

במסגרת ניסיון להילחם בהלבנת הון, אנו עדים לאחרונה ליותר ויותר מדינות המאמצות את המלצות ה- OECD והאיחוד האירופי (ובפרט – 4th Anti-Money Laundering Directive) ומחוקקות חוקים ותקנות במסגרתם נדרשות חברות לגילוי ולחשיפת פרטיהם של בעלי השליטה האולטימטיביים (Ultimate Beneficial Owner – UBO) ובעלי האינטרסים בהן.

להלן שתי דוגמאות:

ארה"ב – בשנת 2021, נחקק בארה"ב חוק השקיפות הארגונית (להלן: "החוק") במטרה לבלום מקורות מימון לא חוקיים, שכן, לתפיסת הרשויות, אנונימיות תאגידית מאפשרת הלבנת הון, סחר בסמים, טרור ושחיתות. החוק מחייב חברות רבות הפועלות בארצות הברית לדווח על ה- UBO.

לצורך כך החל לפעול השנה מסד נתונים מרכזי המאגד את המידע באשר ל- UBO בחברות אמריקאיות. "חברות מדווחות", הנדרשות לדיווח בהתאם לחוק לרשות אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר האמריקאי (FinCEN), חייבות להגיש את הדוחות הראשוניים שלהן עד למועדים הבאים:

 • חברות קיימות: חברות מדווחות שהוקמו או נרשמו בארצות הברית לפני 1 בינואר 2024 חייבות בהגשת דיווח עד 1 בינואר 2025.

 • חברות חדשות: חברות מדווחות שהוקמו או נרשמו בארצות הברית בשנת 2024 ואילך, צריכות להגיש דיווח בתוך 90 ימים מרישום החברה.

המידע אותו נדרשות החברות המדווחות למסור בנוגע ל- UBO הינו – שם, תאריך לידה, כתובת ומספר מזהה אמריקאי או דרכון זר, לפי העניין.

כמו כן, על החברה למסור מידע מסוים על עצמה, כגון שם וכתובת.

בנוסף, חברות מדווחות שהוקמו החל משנת 2024, מחויבות למסור מידע על האנשים שבפועל סייעו בהקמת החברה.

קפריסין – עוד קודם לארה"ב, במסגרת החוק למניעה ולדיכוי הלבנת הון ומימון טרור משנת 2021, אושרה בקפריסין הוראה המחייבת את כל החברות הרשומות ברשם החברות בקפריסין, לרבות חברות ציבוריות ונאמנויות, בהגשת נתוני ה- UBO (יחידים בעלי הבעלות או השליטה הסופית בישות הרלוונטית) למרשם החברות והישויות המשפטיות האחרות.

במסגרת זו הושקה לאחרונה פלטפורמה לדיווח על פרטי ה- UBO בחברות קפריסאיות, בנאמנויות קפריסאיות ובהסדרים משפטיים דומים.

החל מחודש נובמבר 2023 ועד ל- 31/03/2024 כל החברות בקפריסין מחויבות בהגשת דיווח במערכת המחודשת באשר לפרטי ה- UBO שלהן.

אי דיווח כאמור יגרור קנסות על החברה עצמה ועל בעלי התפקידים בה (דירקטורים ומזכיר החברה).

בניגוד לארה"ב, יש לבצע דיווח זה מידי שנה.

ישראלים רבים מחזיקים בחברות אמריקאיות, הן מסוג C-Corp והן מסוג LLC, בשל פעילות עסקית בארה"ב או בשל החזקת נדל"ן בארה"ב.

כל חברות אלו נדרשות מעתה, להקפיד ולדווח על בעלי הזכות שביושר הסופיים בהן.

כך גם לגבי כל אלו הפועלים באמצעות חברות קפריסאיות, שתידרשנה מעתה לדווח מדי שנה על בעלי הזכות שביושר הסופיים בהן, בנוסף לדיווחי המס ולדיווחים האחרים שנדרשו לספק עד כה. 

במסגרת המגמה העולמית למלחמה בהלבנת הון ובמקורות מימון בלתי חוקיים, סביר כי עוד ועוד מדינות ידרשו הגשת דיווח באשר לבעל המניות האולטימטיבי שלהן (UBO) בנוגע לחברות ולישויות הפועלות במדינתן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטנית) סאלי חדד גליבטר ולרו"ח (עו"ד) גדי אלימי, ממשרדנו.  

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה