מבזק מס מספר 1005 - 15.2.2024

מיסוי ישראלי - חרבות ברזל - תקנות "האזור המיוחד" - הארכת תוקף לחודשים נובמבר - דצמבר

ביום 16.1.2024 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הארכת תוקפן של תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), התשפ"ד- 2023 (להלן – "תקנות האזור המיוחד") לתקופה נובמבר דצמבר 2023, במגבלות שנקבעו, כפי שנפרט להלן.

בשונה מהפיצויים שאושרו לחודש אוקטובר 2023 על פי תקנות האזור המיוחד, לתקופת הזכאות נובמבר דצמבר, צומצם האזור המזכה ונקבע לרשימת הישובים ואזורים המפורטים בתוספת הרביעית, קרי, ישובים בצפון הארץ (עד כ- 9 ק"מ מגבול הצפון) וכן ישובים שפונו על פי החלטות הממשלה (גם בדרום) וכן יישובי ספר, אשר כידוע, זכאים לבחור בין המסלולים השונים (להלן – "האזור המזכה בדצמבר").

עולה מן האמור כי, לעסקים בישובים בדרום הארץ (עד 40 ק"מ), שנכללו ברשימת הישובים בתוספת השנייה לתקנות האזור המיוחד ואינם ביישובי ספר או ישובים שפונו, צומצמה הזכאות לפיצוי על פי מסלולי תקנות האזור המיוחד לחודשים נובמבר דצמבר, כפי שנפרט להלן.

למותר לציין כי לכולם הזכות לבחור לתבוע פיצוי על פי מסלול הסיוע (הכלל הארצי).

להלן נפרט בעניין מסלולי הפיצוי על פי תקנות האזור המיוחד לחודשים נובמבר דצמבר 2023:

מסלול השכר:

הגדרת "יום היעדרות בשל המצב בטחוני" – ללא שינוי. התשלום 520 ₪ ליום היעדרות בשל המצב הבטחוני.

עסקים ב"אזור המיוחד" – קרי, ברשימת הישובים ע"פ תוספת 2 או 4 לתקנות האזור המיוחד, שבוחרים במסלול זה, זכאים לפיצוי עבור ימי היעדרות העובדים (שעונים להגדרת יום היעדרות באזור המיוחד) – 520 ₪ ליום היעדרות בשל המצב הבטחוני, בחודש נובמבר בלבד.

לעסקים ב"אזור המזכה בדצמבר" (כאמור, עסקים בישובים בצפון על פי התוספת הרביעית או בישובי ספר או בישובים שפונו) או עסקים בכל הארץ אשר שילמו שכר לעובדים שנעדרו (ע"פ הגדרת "יום היעדרות בשל המצב הבטחוני" אולם בהגדרה יש להתייחס לעובדים ב"אזור המזכה בדצמבר"), ששילמו שכר לעובדים שנעדרו, זכאים לפיצוי בסך 520 ₪ ליום היעדרות עבור ימי היעדרות העובדים בחודש נובמבר ובחודש דצמבר.

למעסיקים (בכל הארץ) ששילמו שכר לעובדים שנעדרו, מישובים שפונו על פי החלטות הממשלה – עד לסיום תקופת הפינוי.

לעניין עובדים שפונו, נזכיר כי במכתב מנהל רשות המיסים מיום 31.10.2023 נקבע כי הפיצוי מוגבל לשכר ששולם או פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק, כנמוך שבהם.

מסלול מחזורים:

נזכיר את נוסחת הפיצוי:

חישוב הפיצוי עבור החודשים נובמבר ודצמבר:

אם העסק באזור המזכה בדצמבר (ישובים בצפון לפי התוספת הרביעית, בנוסף ישובים שפונו (גם בדרום) וכן ישובי ספר), יהא סכום הפיצוי לחודשים נובמבר ודצמבר 2023, כמופיע בנוסחה זו.

תקרת הפיצוי הינה בסך 5 מיליון ₪.

אם העוסק מדווח דו חודשי לפי בסיס מזומן, סכום הפיצוי יוכפל ב- 0.5 והתקרה תוגבל ל- 2.5 מיליון ₪. והכל, בתנאי ששילם שכר לעובדיו בעד ימי ההיעדרות בשל המצב הבטחוני לחודשים נובמבר ודצמבר.

אם העסק באזור המיוחד (למעט האזור המזכה בדצמבר) – קרי, ישובים על פי התוספת השנייה ( עד 40 ק"מ מגבול עזה), שאינם ישובי ספר או ישובים שפונו, סכום הפיצוי לחודשים נובמבר ודצמבר, יחושב על פי נוסחת הפיצוי שלעיל, כשהוא מוכפל ב- 0.75.

תקרת הפיצוי הינה בסך 2.5 מיליון ₪ בתוספת תקרת הפיצוי ע"פ מסלול הסיוע.

אם הוא מדווח דו חודשי לפי בסיס מזומן, סכום הפיצוי יוכפל ב- 0.25 (0.75 בהפחתת 0.5) והתקרה ע"פ מסלול הסיוע.

והכל, בתנאי ששילם שכר לעובדיו בעד ימי ההיעדרות בשל המצב הבטחוני לחודש נובמבר.

תקופת הזכאות לעניין נזק שאירע בתקופה 1.11.2023 עד 31.12.2023 הינה על פי נתוני נובמבר דצמבר 2023 למדווחים חד חודשי ודו חודשי, ולמדווחים לפי בסיס מזומן בדיווח דו חודשי.

למדווחים לפי בסיס מזומן בדיווח חד חודשי יחשבו את הפיצוי לפי נתוני מחזורי דצמבר 2023 וינואר 2024.

מסלול חקלאות:

כזכור, לחקלאי באזור המיוחד אשר ניזוק באוקטובר היו 2 מסלולי פיצוי: הראשון לפי סכום של 12,844 ₪ מוכפל במספר העובדים. ואם הוא חקלאי בישובים על פי תוספת שלישית לתקנות האזור המיוחד, הוא יכול לבחור לתבוע את הנזק הממשי. התקרה נקבעה לסך של 3 מיליון ₪.

הפיצוי לחקלאי לתקופת הזכאות נובמבר דצמבר:

אם החקלאי מגדל ב"אזור המזכה בדצמבר" (ישובים בצפון לפי התוספת הרביעית, בנוסף ישובים שפונו (גם בדרום) וכן יישובי ספר) – יהיה זכאי לפיצוי, שיחושב לפי מיקומו (תלוי אם הוא בישוב אשר מופיע בתוספת השלישית), כמו באוקטובר, כשהסכום  מוכפל ב- 2 ומוגבל בתקרה של 6 מיליון ₪.

אם החקלאי ב"אזור המיוחד" אולם אינו ב"אזור המזכה בדצמבר" – יהיה זכאי לחישוב ע"פ 12,844 ₪ מוכפל במספר העובדים, ואם הוא בישובים בתוספת השלישית- יכול לבחור לתבוע פיצוי לפי הנזק הממשי – הכל עבור נובמבר 2023 בלבד, וסכום התקרה נקבע לסך של 3 מיליון ₪, בתוספת התקרה לפי מסלול הסיוע (הכלל ארצי).

מסלול קבלן ביצוע:

הפיצוי לקבלן ביצוע ב"אזור המיוחד" מחושב בהתאם לנקבע בחוק הסיוע (הוצאות קבועות בתוספת חלק בשכר המזכה, כהגדרתם בחוק הסיוע, אולם אינו מחויב בירידת מחזורים מינימלית של 25%).

סכום התקרה לחודש אוקטובר נקבע לסך של 2.5 מיליון ₪.

לחודשים נובמבר דצמבר יחושב הפיצוי באותה דרך:

לקבלני ביצוע ב"אזור המזכה בדצמבר" (ישובים בצפון לפי התוספת הרביעית, בנוסף ישובים שפונו (גם בדרום) וכן יישובי ספר) עבור חודשיים, עד לתקרה של 5 מיליון ₪ .

באזור המיוחד למעט ב"אזור המזכה בדצמבר"- יחושב פיצוי לחודשיים וסכום התקרה נקבע לסך של 2.5 מיליון ₪ בתוספת התקרה לפי חוק הסיוע.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח רונית בר, ממשרדנו.

מיסוי בינלאומי - היבטי מס בהחזקת חברת נדל"ן בריטית

ישראלים רבים משקיעים בנדל"ן בבריטניה באמצעות חברות תושבות בריטניה.

בבריטניה, כאשר לחברה מקומית  הכנסות חייבות מדמי שכירות, ממכירת נכסים או מהכנסות אחרות שמקורן בנכסי הנדל"ן שמחזיקה החברה הבריטית, יחול מס חברות בשיעור של 25%.

נציין לעניין זה שהחל מה- 6/4/2023, עלה שיעור מס החברות מ- 19% לכדי 25% (ליתר דיוק: שיעור מס החברות הוא 19% על הכנסה חייבת עד לגובה של 50,000 פאונד, מדורג בשיעורים 19%-25% על הכנסה חייבת בגובה 50,000 – 250,000 פאונד, ועל הכנסה חייבת העולה על 250,000 פאונד יחול מס בשיעור 25%).

ככלל, חלוקת דיבידנד מהחברה הבריטית לבעל המניות הישראלי תהא פטורה ממס בבריטניה, וחייבת במס בישראל. המס שיחול על הדיבידנד יהא בשיעור של 25%-33% בידי יחיד, ובשיעור של 23% בידי חברה, אגב ניצול מנגנון הזיכוי העקיף, ככל שהחברה הישראלית עומדת בתנאים הנדרשים.

מהו הדין החל בבריטניה על רווח הון ממכירת מניות של חברת נדל"ן בריטית המוחזקת על ידי תושבי חוץ? מיסוי מכירה כאמור הוא מורכב, ועבר שינוי מהותי החל מה- 6/4/2019, כמפורט להלן:

הנישום הישראלי (יחיד או חברה), יהיה חייב במס בבריטניה בגין מכירת המניות, רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים שלהלן:

  1. אילו נכסים מחזיקה החברה הבריטית- האם 75% לפחות משווים של נכסי החברה מורכב מנדל"ן בבריטניה.

  2. מהו אחוז ההחזקה של הנישום בחברה הבריטית – האם הנישום מחזיק ב- 25% או יותר מהזכויות בחברה;

אם לפחות אחד מהתנאים שלעיל אינו מתקיים, מכירת המניות תהיה פטורה ממס ואף מדיווח בבריטניה.

כמה דגשים לעניין שני המבחנים:

  1. קיימות הוראות לעניין החזקה בחברה הבריטית יחד עם קרובים וצדדים קשורים;

  2. גם מכירה של חברה זרה (שאינה בריטית), כפופה למס אם היא עומדת בשני הכללים שלעיל.

  3. גם מכירה בעקיפין של חברה המחזיקה בנדל"ן בבריטניה כפופה לשני המבחנים האמורים, וקיימות הוראות לעניין זה; בפרט – המכירה תהא חייבת במס בבריטניה, רק אם שווי הנדל"ן בבריטניה שמחזיקה החברה הנמכרת, במישרין ובעקיפין, בעקיפין, מגיע לכדי 75% משווי כלל הנכסים (במישרין ובעקיפין) של החברה הנמכרת;

  4. קיימות הוראות אנטי תכנוניות שונות לעניין החלת המבחנים.

אם שני התנאים מתקיימים, יחול מס בבריטניה, על פי הכללים שלהלן:

  1. רווח ההון המחושב – בשל שינוי החקיקה שנעשה בחודש אפריל 2019, קיים מנגנון "סטפ-אפ", כך שרווח ההון יחושב רק על ההפרש שבין שווי המניות במועד המכירה, לשווי המניות ביום ה- 6/4/2019.

  2. שיעור המס החל – שיעור המס שיחול על רווח ההון המחושב תלוי בזהות המוכר:

יחיד ישלם מס בשיעור של 10% בגין רווח ההון עד לגובה של 37,700 פאונד (בשנת המס 2023/2024; קיימות נסיבות שבהן רווח ההון הכפוף למס בשיעור 10% גבוה יותר) ו- 20% בגין יתרת רווח ההון.

חברה תשלם מס בשיעור מס החברות – 25%.

הכללים האמורים יחולו,  בין אם החברה הבריטית מחזיקה בנדל"ן מסחרי או בנדל"ן למגורים, ובין אם פעילות החברה הבריטית היא פאסיבית או עסקית. המכירה עשויה להיות זכאית ל"פטור השתתפות" (Substantial Shareholding Exemption).

התנאים לפטור הם: המוכרת היא חברה, החברה הנמכרת מוחזקת בשיעור של 10% או יותר, החברה הנמכרת עוסקת במסחר בנדל"ן.

נציין, שעל פי סעיף 8א לאמנת המס בין ישראל לבריטניה (וליתר דיוק, על פי סעיף 10 לפרוטוקול המחליף את סעיף 8א לאמנה), רווחים שמפיק תושב ישראל מהעברת מניות שאינן נסחרות, ניתן לחייב במס בבריטניה, רק אם במהלך 365 הימים שקדמו להעברה, מניות אלו הפיקו יותר מ- 50% מערכם, במישרין או בעקיפין, ממקרקעין הנמצאים בבריטניה.

המשמעות היא שהחיוב או הפטור ממס בבריטניה, ייקבע בהתאם להוראות הדין הפנימי שהוא מקל יותר מאשר הוראות האמנה.  

לבסוף, נזכיר כי בבריטניה מונהג מס ירושה בשיעור של עד 40% (!), החל גם על מי שאינו תושב בריטניה, לגבי נכסים הנמצאים בבריטניה.

לאור כל האמור, יש לבחון בקפידה ולהתייעץ מראש, באשר לאופן החזקה בנכסים בבריטניה בכלל, ובמניות של חברות בריטיות בפרט.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) גדי אלימי ולרו"ח (משפטנית) סאלי חדד גליבטר, ממשרדנו.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה